Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania, wdrożenia i monitorowania realizacji zadań dotyczących prowadzenia szkoleń podmiotów zamierzających świadczyć usługi doradcze posiadaczom lasów, w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów"

GK/ZH-1462-45/2008

Na podstawie art. 33, ust. 1, pkt 3 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.), w wykonaniu zadania PGL LP, określonego w § 3, pkt 2 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. nr 89, poz. 545), zarządzam, co następuje.

§  1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w następującym składzie:
1) Piotr Skolud, Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP - przewodniczący;

członkowie:

2) Sebastian Baryła - ORW LP w Bedoniu,
3) Miłosława Hyży - ORW LP w Bedoniu,
4) Marek Maciantowicz - RDLP Zielona Góra,
5) Elżbieta Murat - RDLP Szczecinek,
6) Danuta Smiatacz - Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego DGLP.
§  2. Do zadań zespołu należy:

1. Określenie zagadnień tematycznych wchodzących w zakres programu szkolenia wraz ze wskazaniem metod realizacji poszczególnych tematów szkolenia, opisem przebiegu zajęć oraz wykazem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

2. Opracowanie propozycji metodyki doradzania, uwzględniającej specyfikę poszczególnych usług doradczych.

3. Sprecyzowanie założeń i szczegółowych warunków realizacji doradztwa przez nadleśnictwa dla posiadaczy lasów.

4. Prowadzenie okresowej analizy przebiegu realizacji szkoleń podmiotów zamierzających świadczyć usługi doradcze dla posiadaczy lasów w ramach PROW oraz przygotowania nadleśnictw PGL LP do świadczenia tych usług.

§  3. Zespół uprawniony jest do formułowania ocen dotyczących zagadnień wchodzących w zakres jego działania oraz przedstawiania dyrektorowi generalnemu LP wniosków i propozycji rozwiązań występujących problemów.
§  4. Do przewodniczącego należy kierowanie pracami zespołu, w tym poprzez:

* wyznaczanie zadań członkom zespołu,

* wyznaczanie terminów i miejsc spotkań zespołu,

* gromadzenie informacji dotyczących zakresu działania zespołu,

* informowanie dyrektora generalnego LP o pracach zespołu.

§  5.
1. Wszystkie materiały przygotowane w ramach prac zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań wymienionych w § 2, pkt 1-3, przekazywane są przez przewodniczącego do Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego DGLP.
2. Końcowe sprawozdanie z wykonania zadań wymienionych w § 2, pkt 1-3 przewodniczący zespołu przedstawi dyrektorowi generalnemu LP w terminie do 31 grudnia 2008 r.
3. Okresowe analizy, o których mowa w § 2, pkt 4, przewodniczący zespołu przedkłada dyrektorowi generalnemu LP w terminie do 31 grudnia każdego roku, ostatnie 31 grudnia 2013 r.
§  6. Wymagane regulaminem organizacyjnym DGLP uzgodnienie w sprawie udziału w zespołach zadaniowych osób spoza tej jednostki uznaje się za spełnione, na mocy niniejszej decyzji, poprzez przyjęcie, że kierownicy jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnione osoby wymienione w § 1, oddelegują ich, odnosząc koszty przejazdu w ciężar kosztów administracyjnych danej jednostki. Pozostałe koszty pokrywa DGLP.
§  7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.