Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.4.250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 42
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązania problemu siedziby Ambasady RP w Berlinie

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2002 r. Nr 1, poz. 1, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązania problemu siedziby Ambasady RP w Berlinie, zwany dalej "zespołem".
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) uzgodnienie z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi MSZ oraz Ambasadą RP w Berlinie podstawowych parametrów placówki (funkcji, metrażu, wykorzystania pomieszczeń), uwzględniając możliwości wykorzystania innych nieruchomości polskich w Berlinie;
2) sporządzenie analizy porównawczej realizacji inwestycji w dotychczas rozpatrywanych wariantach:
a) budowy nowego budynku ambasady w oparciu o nowy projekt według ustaleń, o których mowa w pkt 1,
b) budowy nowego budynku ambasady w oparciu o zmodyfikowany projekt BBK "Architekci", według ustaleń, o których mowa w pkt 1,
c) remontu istniejącego budynku Ambasady, według założeń przyjętych w trakcie planowania budżetu MSZ na 2006 rok,

uwzględniającej w szczególności takie parametry oceny, jak:

a) koszt realizacji inwestycji,
b) wykorzystania dotychczas wykonanego projektu,
c) funkcjonalność obiektu i jego prestiżowy charakter,
d) perspektywę czasową zakończenia inwestycji;
3) wybór dwóch najbardziej optymalnych wariantów realizacji inwestycji, wskazując na zalety i wady każdego oraz sporządzenie wstępnych kosztorysów inwestycji wraz z propozycją jej finansowania ze środków budżetowych oraz propozycjami przeprowadzenia właściwych procedur zamówień publicznych.
2. Zespół zakończy zadania, o których mowa w ust. 1, według następującego harmonogramu:
1) zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - do dnia 18 lipca 2006 r.
2) zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - nie później niż z upływem 30 dni od dnia akceptacji rezultatów wykonania zadania, o którym mowa w pkt 1,
3) zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - nie później niż z upływem 10 dni od dnia otrzymania kosztorysów realizacji inwestycji w wariantach, o których mowa w ust 1 pkt 2.
3. Rezultaty wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, będą każdorazowo przedkładane do akceptacji dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Pan Mariusz Skórko - Przewodniczący;
2) Pan Przemysław Czyż - Zastępca Przewodniczącego;
3) Pan Sebastian Szaładziński - Członek;
4) Pan Tadeusz Michałowicz - Członek;
5) Pan Piotr Nowotniak - Członek;
6) Pani Joanna Wielgus - Sekretarz Zespołu.
§  4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
§  5.
1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac zespołu zapewnia Biuro Administracji i Finansów.
2. Przewodniczący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Administracji i Finansów, może zlecać sporządzenie ekspertyz lub analiz dotyczących zadań zespołu. Koszt tych zleceń będzie pokrywany ze środków Biura Administracji i Finansów.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.