Powołanie Zespołu do spraw przygotowania projektów rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.2.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw przygotowania projektów rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości.
§  2.
1.
Zadaniem zespołu jest opracowanie dwóch projektów rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw w terminie do dnia 9 marca 2010 r.
2.
Projekty rozporządzeń dotyczą:
1)
określenia szczegółowych zasad i miejsca przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących lub parzących, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów lub prekursorów kategorii 1 oraz ich próbek, a także warunków i sposobu ich zniszczenia, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia prawidłowego toku postępowania i jego kosztów;
2)
określenia podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia zabezpieczonych dla potrzeb postępowania karnego środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia, z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia tych środków i substancji przed dostępem osób trzecich.
§  3.
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Stanisław Chmielewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela;
2)
członkowie:

- Agnieszka Rękas - sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym,

- Monika Zawadzka - sędzia, naczelnik w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji,

- Zdzisław Godlewski - sędzia, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji,

- Marek Wojnar - sędzia, wizytator w Departamencie Sądów Powszechnych,

- Barbara Wilamowska - Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

3) sekretarz - Maria Murawska - prokurator, główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym.

§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
§  5.
Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby spośród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych resortów, a także organizacji społecznych, których dotyczy materialny zakres przygotowywanych rozporządzeń.
§  6.
Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.
§  7.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  8.
Za organizację posiedzeń Zespołu odpowiada Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.