Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Karty Dużej Rodziny 1

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. 2
1. 3 Powołuje się Zespół do spraw Karty Dużej Rodziny, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) przewodniczący Zespołu - Podsekretarz Stanu nadzorujący Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie;
3) przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownik Biura Ministra w Ministerstwie wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu;
5) po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez właściwego ministra z następujących urzędów:
a) Ministerstwa Sportu i Turystyki,
b) Ministerstwa Środowiska,
c) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
6) Prezydent Miasta Lublina;
7) Prezydent Miasta Krakowa;
8) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
9) Wójt Gminy Żabia Wola;
10) Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus";
11) sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie wyznaczony przez zastępcę przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  2. 4 Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) 5 przygotowanie koncepcji wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny;
2) przygotowanie informatora zawierającego wykaz dobrych praktyk w zakresie wdrażania Karty Dużej Rodziny;
3) upowszechnianie Karty Dużej Rodziny poprzez rozsyłanie informatora, określonego w pkt 2, do samorządów:
a) gminnych,
b) powiatowych,
c) wojewódzkich;
4) monitorowanie wdrażania Karty Dużej Rodziny na terenie kraju;
5) monitorowanie liczby i struktury rodzin wielodzietnych na terenie kraju;
6) rekomendowanie innych działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.
§  3.
1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) określenie trybu pracy Zespołu;
3) zwoływanie posiedzeń Zespołu i ustalanie porządku obrad;
4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
6) akceptowanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 1 wypełnia zastępca przewodniczącego lub upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Zespołu.
§  4. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzeń Zespołu;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) przechowywanie dokumentacji Zespołu.
§  5. 6
1. Udział w pracach Zespołu członków Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 11, odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Członkom Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 5-10 oraz ust. 3, za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów przejazdów i noclegów ze strony Ministerstwa.
§  6. 7 Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2013 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2013 r.
3 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 4 października 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 października 2013 r.
4 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27 z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2013 r.
5 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 4 października 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 października 2013 r.
6 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 27 z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 29 z dnia 4 października 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 października 2013 r.

7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 27 z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2013 r.