Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. nr 2012, poz. 329) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania koncepcji założeń do projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy opracowanie założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący Zespołu- Adam Piechota - Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
Zastępca Przewodniczącego Zespołu- Krzysztof Destoński - sędzia - główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
Sekretarz Zespołu- Jakub Komecki - ekspert w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru

Sprawiedliwości

Członkowie Zespołu- Urszula Klejnowska-Mosiołek - sędzia - główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego,
- Krzysztof Mycka - sędzia, naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji,
- Teresa Warchoł - prokurator w Departamencie Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury Generalnej,
- Agata Gałuszka-Górska - prokurator w Departamencie Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury Generalnej,
- Sylwia Trochimowicz - Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku,
- Elżbieta Jagiełło - Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Grójcu,
- Bogdan Siarka - Dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi,
- Małgorzata Mrówczyńska - Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
- Marta Ziarek - Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
- Dorota Ludwiniak - Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie,
- Małgorzata Pączek - główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności,
- Barbara Chrobak - Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,
- Robert Zasada - Członek Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,
- Waldemar Urbanowicz - Zastępca Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa,
- Artur Dąbrowski - członek NZZ Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego,
- Urszula Goluch-Nikanowicz - członek ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
- Robert Paszkiewicz - Przewodniczący NZZ Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi,
- Elżbieta Urban - Przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.
2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy Sekretarz Zespołu odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
3. Celem Zespołu jest opracowanie koncepcji założeń do projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.
4. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach osoby nie będące członkami Zespołu - ekspertów lub zlecać opinie eksperckie w zakresie wypracowania koncepcji projektu ustawy lub jej części.
§  5. Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.
§  6. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.
§  7. Koszty związane z uczestnictwem w posiedzeniach Zespołu ponoszą instytucje oraz organizacje, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.