Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.6.23

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2, i 5 lit. a, b, d-g, j, m, n, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2)
I Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Piotr Błędowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej;
3)
II Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4)
Sekretarz Zespołu - Małgorzata Krowiak, radca generalny w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
5)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Alina Baran, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego,
b)
Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
c)
Aneta Gęsiarz-Krasucka, radca prawny w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
d)
Józefa Hrynkiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
e)
Aleksander Kotlicki, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,
f)
Witold Preiss, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
g)
Jacek Putz, pracownik dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
h)
Marek Stodolny, doradca w Ministerstwie Zdrowia,
i)
Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
j)
Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej,
k)
Izabela Trojanowska, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
l)
Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
m)
Krzysztof Włodarczyk, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
n)
Krystyna Wyrwicka, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§  3.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4.
1.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.
2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
przegląd aktów prawnych regulujących sprawy związane z opieką nad ludźmi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji i ocena dotychczasowych rozwiązań;
2)
opracowanie epidemiologiczne aktualnej i prognozowanej liczby osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
3)
opracowanie definicji, stopnia i zasad orzecznictwa o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4)
opracowanie katalogu świadczeń wynikających z potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
5)
opracowanie zasad organizacji i finansowania ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz zasad współpracy ze świadczeniodawcami;
6)
opracowanie zasad ochrony danych i statystyki w ubezpieczeniach pielęgnacyjnych;
7)
opracowanie zasad zapewnienia jakości usług pielęgnacyjnych i innych regulacji mających na celu ochronę podmiotów ubezpieczeń pielęgnacyjnych;
8)
opracowanie projektów działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych oraz przedsięwzięć badawczych mających na celu zapobieganie niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie chorób i urazów;
9)
opracowanie aktuarialne dotyczące proponowanej wysokości składki;
10)
opracowanie zasad funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4)
powoływanie grup roboczych;
5)
ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7)
informowanie Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3.
Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1.
Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
5.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
§  7.
1.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Andrzej Wojtyła.
2.
Zespół przedstawia, po zaakceptowaniu przez Podsekretarza Stanu określonego w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowane założenia projektu ustawy pielęgnacyjnej, w terminie do końca 2006 roku.
§  8.
1.
Z tytułu zadań określonych w § 4 ust. 2, powierzonych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu do opracowania członkom Zespołu, lub osobie określonej w § 3, członek Zespołu lub ta osoba może otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 4 ust. 2 powierzone przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).
§  9.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
§  10.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.