Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.10.64

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespól do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodnicząca Zespołu - dr n. med. Barbara Waszak, Konsultant Naukowy Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji;
2)
członkowie Zespołu:
a)
eksperci zewnętrzni:

– mgr Waldemar Olszak, Przewodniczący Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji,

– mgr Joanna Włodarczyk-Rajska, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,

– mgr Danuta Broncel-Czekaj, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,

b)
przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia:

– Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

– Edyta Kramek, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

2.
Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  3.
W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jej członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.
§  4.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1)
nadzór nad pracami Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1.
Zespół działa na posiedzeniach.
2.
Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§  7.
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8.
1.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.
Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
§  9.
1.
Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia merytoryczne do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, do dnia 30 listopada 2010 r.
2.
Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, o których mowa w § 4.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.