Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację usługi eksploatacji eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego (SDE)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację usługi eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego (SDE), zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) kpt. Michał Ajdarow - Kierownik Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania w Biurze Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej - Przewodniczący Zespołu;
2) por. Arkadiusz Krystek - specjalista w Zespole Obsługi Centrali Monitorowania w Biurze Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
3) mł. chor. Paweł Morga - instruktor w Zespole Obsługi Centrali Monitorowania w Biurze Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
4) ppłk Artur Piotrowski - Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Łączności w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
5) Cezary Strój - radca prawny w Biurze Prawnym w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
6) Krzysztof Mycka -Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;
7) Krzysztof Turek -Naczelnik Wydziału Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
8) Grzegorz Woźniak - Kierownik Zespołu Przetwarzania Danych w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
9) Robert Rolecki - Główny Specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
10) Mariusz Kramarczuk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Organizacji, Finansów i Kontrolingu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
11) Paulina Gecyngier - Główny Specjalista w Biurze Organizacji, Finansów i Kontrolingu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
12) Małgorzata Gołyńska - Główny Specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  3. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym istotnych postanowień umowy na realizację usługi eksploatacji i rozwoju SDE.
§  4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;
2) przydziela zadania członkom Zespołu według ich właściwości;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;
4) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, posiadające wiedzę specjalistyczną, pomocną w wykonywaniu zadań Zespołu.
§  5. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności jego prac.
§  6. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje gen. Paweł Nasiłowski, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu Kar Nieizolacyjnych oraz Systemu Dozoru Elektronicznego, zwany dalej "Pełnomocnikiem".
§  7. Pełnomocnik jest zobowiązany do przedstawiania Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości co siedem dni raportu z postępów prac Zespołu.
§  8. Termin zakończenia prac Zespołu wyznacza się na dzień 29 maja 2013 r.
§  9. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w pomieszczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.