Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.78

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) w zakresie zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Sekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia;
2)
członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, o których mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568),
b)
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c)
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
d)
Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
e)
Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
f)
Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
3)
Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
2. 
Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, za zgodą Przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5)
określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
6)
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
7)
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmian, o których mowa w § 2.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego, lub w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. 
Przyjęcie uchwały przez Zespół wymaga zgody Przewodniczącego oraz uzgodnionego poparcia przedstawicieli organizacji związkowych i przedstawicieli organizacji pracodawców, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a. Poparcie uchwały przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców uznaje się za uzgodnione, jeżeli za uchwałą zagłosuje co najmniej 2/3 członków organizacji związkowych oraz 2/3 członków organizacji pracodawców biorących udział w głosowaniu.
4. 
Do uchwał mogą być dołączone zdania odrębne członków Zespołu.
5. 
Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały, w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
§  6. 
1. 
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwie Zdrowia.
§  7. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
Zespół zakończy swoją działalność po przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmian, o których mowa w § 2, nie później jednak niż z dniem 31 października 2020 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).