Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  2  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej;
2) Wiceprzewodniczący - Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych;
3) Wiceprzewodniczący - Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich;
4) członkowie:
a) Szymon Chrostowski, Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia",
b) Piotr Dąbrowiecki, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,
c) Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
d) Andrzej Nawrocki, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
e) ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
f) Bartosz Poliński, Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych,
g) Tomasz Połeć, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
h) Adam Sandauer, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere,
i) Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
j) Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki",
k) Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
l) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
m) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,
n) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
o) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
p) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
q) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. a-m, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo Przewodniczącego.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) zapraszanie do uczestnictwa w pracach Zespołu osób niebędących jego członkami;
5) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczących, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Przewodniczącego.
2.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
3.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
4.  W przypadku równej liczby głosów członków Zespołu decyduje głos Przewodniczącego.
5.  Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
§  6.  Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  7. 
1.  Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3.  Wydatki związane z działalnością Zespołu oraz koszty podróży, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8.  Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  9.  Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 31 marca 2019 r.
§  10.  Zarządzenie traci moc z dniem 31 marca 2019 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2018 r.