Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Łukasz Bryła - Przewodniczący Zespołu;
2) Hubert Jednorowski - członek Zespołu;
3) Bartosz Jabłonka - członek Zespołu;
4) Mirosław Montowski - członek Zespołu;
5) Mariusz Stępniewski - członek Zespołu;
6) Marcin Mroczkowski - członek Zespołu;
7) Daniel Woźniak - członek Zespołu;
8) Sebastian Pałęga - członek Zespołu;
9) Rafał Kasprzyk - członek Zespołu;
10) Zbigniew Kapciak - członek Zespołu;
11) Renata Pietras - sekretarz Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa z zakresu kontroli przewozu drogowego;
2) przygotowanie propozycji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie pracami w trybie obiegowym;
3) wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Zespołu w miejsce dotychczasowych;
4) przedstawienie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego projektu aktu prawnego, o którym mowa w § 3 pkt 2.
2.  Przewodniczący Zespołu przedstawia, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, sprawozdania z prac Zespołu.
3.  Powstałe spory merytoryczne rozstrzyga przewodniczący Zespołu, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.
§  5. 
1.  W posiedzeniach Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, jak również przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, zaproszeni przez Przewodniczącego.
2.  W przypadku, gdy realizacja zadań Zespołu, o których mowa w § 3, wymaga zaangażowania innych pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, za przydział im zadań w tym zakresie odpowiadają kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zgodnie ze swoją właściwością rzeczową.
§  6.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu i protokolant.
§  7.  Sekretarz Zespołu przygotowuje posiedzenia Zespołu, w tym zawiadamia osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 1, o terminach posiedzeń, opracowuje materiały na posiedzenia Zespołu oraz sporządza protokoły z jego posiedzeń wraz z listą obecności.
§  8.  Przygotowany przez Zespół projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego zostanie przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.