Dz.Urz.MZ.2018.95

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) 1  Przewodniczący - Pan Krzysztof Janecki, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) Pani Ewelina Kuryś - przedstawiciel Wydziału Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Departamencie Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
b) Pani Anna Karman - przedstawiciel Wydziału Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Departamencie Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
c) Pani Mirosława Stocka - Mirońska - przedstawiciel Wydziału Ratownictwa Medycznego w Departamencie Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
d) Pan Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
e) Pan dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski - Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
f) Pan Marcin Podgórski - Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
g) Pan Mateusz Komza - Zastępca Dyrektora ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
h) Pani Małgorzata Popławska - Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
i) Pan Klaudiusz Nadolny - przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
j) Pan Michał Kucap - przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
k) Pan Michał Skuciński - przedstawiciel Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
l) Pan Grzegorz Rzońca - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
m) Pan Robert Kozłowski - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim,
n) Pan Zdzisław Janusz Daraszkiewicz - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
o) Pan Paweł Wnuk - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie,
p) Pani Maja Studzińska - przedstawiciel Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
q) Pan Marcin Podstawka - przedstawiciel Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
r) Pani Dr n. med. Anna Małecka - Dubiela - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie projektu algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego, stanowiącego zbiór pytań kierowanych do osoby dokonującej zgłoszenia;
2) opracowanie projektu aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych;
3) opiniowanie wniosków do projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, złożonych przed upływem terminu wskazanego w § 9.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu;
7) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
9) przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji projektów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.  Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie wideokonferencji.
3.  Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.
4.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5.  Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały, w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu ani zwrot kosztów podróży.
§  7.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia.
§  8.  Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  9.  Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, nie później jednak niż z dniem 30 kwietnia 2019 r.
§  10.  Zarządzenie traci moc w dniu następującym po dniu zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 listopada 2018 r.