Powołanie Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.7

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "zespołem".
§  2. 
W skład zespołu wchodzą:
1) 1
 przewodniczący - Paweł Szabłowski;
2) 2
 członkowie:
a)
Marcin Czaja,
b)
Patrycja Gutowska,
c)
Ignacy Karol Ozgowicz,
d)
Tomasz Wicha.
§  3. 
Do zadań zespołu należy:
1)
analiza wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń państwowych pracownikom nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki opinii w sprawach wniosków, o których mowa w pkt 1.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1)
transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.
4.  3
 (uchylony).
§  6. 
1. 
Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia oraz treść ustaleń zespołu.
4. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5. 
Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
§  8. 
Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  9. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 63, z 2017 r. poz. 57 oraz z 2020 r. poz. 7).
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.Urz.MEiN.2022.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2022 r.
2 § 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.MEiN.2023.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 2023 r.

3 § 5 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2021 r.