Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2021.83

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej "Ministerstwem";
2)
dwóch przedstawicieli Wydziału Promocji i Finansowania Oświaty Rolniczej w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu;
3)
przedstawiciel Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie wyznaczony przez dyrektora tego departamentu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy realizacja uprawnień wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 1675), zwanego dalej "rozporządzeniem", w szczególności:
1)
ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister, zgodnie z § 9 rozporządzenia;
2)
sporządzanie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków, zgodnie z § 10 rozporządzenia oraz jego przedłożenie Ministrowi.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
kieruje pracami Zespołu;
2)
zwołuje posiedzenie Zespołu i ustala porządek obrad;
3)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
4)
określa tryb pracy Zespołu;
5)
rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu lub czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań, zadania określone w ust. 1 wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
Zespół może prowadzić prace i podejmować decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§  6. 
1. 
Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Promocji i Finansowania Oświaty Rolniczej w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie.
2. 
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.
§  7. 
Znosi się Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, powołany zarządzeniem uchylanym w § 8.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 65 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, zmienione zarządzeniem nr 11 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.