Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego szkołom, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego szkołom, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego szkołom, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Zadaniem Zespołu jest ocena wniosków dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska, o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości czytelniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
§  3.  2
 W skład Zespołu wchodzą:

"

1)
Przewodniczący - Jacek Krawczyk - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Mariola Świstowska-Goniacz - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
b)
Katarzyna Karpińska - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
c)
Agnieszka Sakowicz - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
d)
Beata Michalik - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
e)
Barbara Jaśniewicz - Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska - przedstawiciel Ministra Środowiska jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§  4.  3
 Osoby, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 lit. a-d, są przedstawicielami Ministra Środowiska jako organu prowadzącego szkoły.
§  5. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.
§  6. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go osoba przez niego wskazana spośród pozostałych członków Zespołu.
§  7. 
Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§  8. 
Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.
§  9. 
Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 2, w roku

2020.

§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904).
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2017 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2017 r.