Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2015.58

Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Andrzej Marszałek;
2) 2
 członkowie:
a)
Maciej Abramowicz,
b)
Ewa Dahlig-Turek,
c)
Bogusław Dołęga,
d)
Bożena Janda-Dębek,
e)
Katarzyna Kisiel-Sajewicz,
f)
Łukasz Korach,
g)
Krzysztof Koźmiński,
h)
Ewa Kulińska-Sadłocha,
i)
Kamilla Kurczewska,
j)
Ryszard Kutyłowski,
k)
Mateusz Kwaśnicki,
l)
Adam Lesner,
m)
Jan Łabętowicz,
n)
Monika Marcinkowska,
o)
Anna Murawska,
p)
Marian Szewczyk,
q)
Dariusz Trześniowski,
r)
Zygmunt Vetulani,
s)
Tomasz Wicherkiewicz,
t)
Przemysław Wiszewski,
u)
Maria Wojtczak,
v)
Marek Wołcyrz,
w)
Bartosz Ziółko.
2. 
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów;
2)
przedstawienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy rankingowej wniosków, o których mowa w pkt 1, uszeregowanych według liczby punktów wraz z uzasadnieniem.
§  4. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2. 
Zespół może również podejmować rozstrzygnięcia w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
3. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.
§  5. 
1. 
Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz wyznacza zadania członkom Zespołu.
2. 
Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zespołu, zastępuje wskazany przez niego członek Zespołu.
§  6. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 2. W protokole zamieszcza się treść ustaleń Zespołu.
§  7. 
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu i Finansów.
§  8. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. Urz. poz. 67, z 2013 r. poz. 57 oraz z 2014 r. poz. 63).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 § 2 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MNiSW.2016.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 2018 r.