Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2018.34

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Rafał Wojciechowski;
2)
członkowie:
a)
Elżbieta Bociąga,
b)
Zbigniew Czarnocki,
c)
Krzysztof Czerwionka,
d)
Justyna Dobrołowicz,
e)
Krzysztof Fortuniak,
f)
Bożena Gładyszewska,
g)
Joanna Gotlib,
h)
Mirosław Grewiński,
i)
Agata Jarecka,
j)
Przemysława Jarosz-Chobot,
k)
Wiesław Kaca,
l)
Grzegorz Kleparski,
m)
Grażyna Korpal,
n)
Janusz Kowal,
o)
Maria Laurentowska,
p)
Piotr Misztal,
q)
Marek Moszyński,
r)
Janusz Mysłowski,
s)
Piotr Oprocha,
t)
Artur Przelaskowski,
u)
Piotr Silmanowicz,
v)
Jarosław Skłodowski,
w)
Andrzej Skumiel,
x)
Piotr Stepnowski,
y)
Tomasz Szapiro,
z)
Bogdan Szlachta,
za)
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej "nagrodami";
2)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2)
przydziela zadania członkom Zespołu;
3)
występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zlecenie dokonania oceny wniosku przez eksperta niebędącego członkiem Zespołu, w tym - w uzasadnionym przypadku - przez eksperta zagranicznego.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
4. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5. 
Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.
3. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w dokonywaniu oceny wniosków o przyznanie nagród gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
pozostają z kandydatem do nagrody w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ocena wniosku może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki;
2)
są zatrudnieni w tej samej uczelni co kandydat do nagrody.
4. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego:
1)
oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2)
oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).