Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2017.43

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Rafał Wojciechowski;
2)
członkowie:
a)
Elżbieta Bociąga,
b)
Paweł Bortkiewicz,
c)
Zbigniew Czarnocki,
d)
Justyna Dobrołowicz,
e)
Ludmiła Dziewięcka-Bokun,
f)
Bożena Gładyszewska,
g)
Mirosław Grewiński,
h)
Przemysława Jarosz-Chobot,
i)
Wiesław Kaca,
j)
Jarosław Knaga,
k)
Janusz Kowal,
l)
Michał Królikowski,
m)
Piotr Misztal,
n)
Janusz Mysłowski,
o)
Piotr Oprocha,
p)
Artur Przelaskowski,
q)
Jerzy Rubach,
r)
Piotr Silmanowicz,
s)
Andrzej Skumiel,
t)
Piotr Stepnowski,
u)
Witold Stępniewski,
v)
Tomasz Szapiro,
w)
Bogdan Szlachta,
x)
Zbigniew Waśkiewicz,
y)
Henryk Wąsowicz,
z)
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej "nagrodami";
2)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2)
przydziela zadania członkom Zespołu;
3)
występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zlecenie dokonania oceny wniosku przez eksperta niebędącego członkiem Zespołu, w tym - w uzasadnionym przypadku - przez eksperta zagranicznego.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść opinii i rozstrzygnięć Zespołu.
4. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5. 
Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo członek Zespołu, o którym mowa § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.
3. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w dokonywaniu oceny wniosków o przyznanie nagród gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
pozostają z kandydatem do nagrody w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ocena wniosku może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki;
2)
są zatrudnieni w tej samej uczelni co kandydat do nagrody.
4. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego:
1)
oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2)
oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).