Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Maria Kruk-Jarosz;
2) członkowie - Jerzy Brzeziński,

- Stanisław Dziekoński,

- Janina Jóźwiak,

- Witold Jurek,

- Kazimierz Kłysik,

- Grażyna Korpal,

- Marek Kręglewski,

- Janusz Ryszard Mysłowski,

- Heronim Olenderek,

- Andrzej Pawłucki,

- Wiesław Pleśniak,

- Henryk Samsonowicz,

- Wojciech Tygielski,

- Tadeusz Uhl,

- Jerzy Wróbel,

- Zdzisław Wyszyński,

- Jolanta Zakrzewska-Czerwińska,

- Grażyna Ziółkowska.

§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem", dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej "nagrodami";
2) przedstawianie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej ministra;
3) przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§  4. Członkowie Zespołu oceniają wnioski o przyznanie nagród zgodnie z reprezentowaną dyscypliną naukową i dyscypliną naukową wskazaną przez wnioskodawcę.
§  5.
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister.
2. Tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.
§  6.
1. Członkowie Zespołu są zobowiązani do nieujawniania informacji związanych z przebiegiem prac Zespołu.
2. Członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.
§  7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).