Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.85

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022", zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Piotr Dziedzic - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Anna Długosińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów;
3) Członkowie Zespołu:
a) Dariusz Aniećko - Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów,
b) Ilona Kowalska - Dyrektor Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów,
c) Magdalena Rzeczkowska - Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów,
d) Piotr Patroński - Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów,
e) Krzysztof Stanisławski - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów,
f) Marcin Zarychta - Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów,
g) Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
h) Mariusz Gojny - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
i) Przemysław Koch - Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji,
j) Andrzej Adamiak - Naczelnik Wydziału w Departamencie Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie projektu szczegółowego planu realizacji priorytetów I-V programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022", zwanego dalej "Programem", w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok wydatkowania środków określonych w Programie;
2) monitorowanie wskaźników realizacji celów Programu oraz wskaźników ewaluacji określonych w Programie i sporządzanie raportów w tym zakresie dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
3) opracowanie rekomendacji w zakresie szczegółowego planu realizacji priorytetów I-V Programu, w szczególności terytorialnego podziału środków oraz kierunków wydatkowania środków w ramach każdego z priorytetów;
4) opracowanie rekomendacji w zakresie przenoszenia środków finansowych między priorytetami II-V Programu w latach 2020-2022.
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) kierowanie pracami Zespołu;
3) inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) przedstawianie Ministrowi Finansów raportów o pracach Zespołu nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół realizuje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Zespół może realizować zadania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia, z decydującym głosem Przewodniczącego Zespołu.
§  6.  Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
§  7.  Pierwszy raport o pracach Zespołu zostanie przedstawiony Ministrowi Finansów w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.