Powołanie Zespołu do spraw kwalifikacji szkół za granicą do objęcia wsparciem finansowym na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2020.4

Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kwalifikacji szkół za granicą do objęcia wsparciem finansowym na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. poz. 1883) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw kwalifikacji szkół za granicą do objęcia wsparciem finansowym na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół dokonuje kwalifikacji wniosków o udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", złożonych przez dyrektorów szkół za granicą, uwzględniając przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", zwanego dalej "rozporządzeniem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Tomasz Kulasa, naczelnik wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - jako przewodniczący Zespołu;
2)
Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
3)
Paulina Rybska - kierownik Wydziału do spraw administracyjnych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
4)
Beata Tarłowska, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
5)
Krzysztof Klefas, główny specjalista w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - jako sekretarz Zespołu.
§  3. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje członek Zespołu, wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
3. 
Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków Zespołu.
4. 
Protokół, o którym mowa w § 11 ust. 11 rozporządzenia, jest podpisywany przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w kwalifikacji wniosków.
5. 
Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. 
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Podręczników, Programów i Innowacji.
§  5. 
Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kwalifikacji szkół za granicą do objęcia wsparciem finansowym na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (Dz. Urz. MEN poz. 12).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).