Powołanie Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu spraw zagranicznych w ćwiczeniu NATO CMX 2008 z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.70

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2008 r.

DECYZJA Nr 19
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu spraw zagranicznych w ćwiczeniu NATO CMX 2008 z zakresu zarządzania kryzysowego

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr 4, poz. 72 z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i 6, Nr 4, poz. 240, oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 81) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw koordynacji udziału resortu spraw zagranicznych w ćwiczeniu NATO CMX 2008 z zakresu zarządzania kryzysowego, zwany dalej "Zespołem". Zespół działa w okresie ćwiczenia, to jest w dniach od 16 do 22 kwietnia 2008 r.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Tomasz Łękarski, Radca Ministra - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa;
2)
członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez:
a)
Dyrektora Departamentu Europy,
b)
Dyrektor Departamentu Ameryki,
c)
Dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu,
d)
Dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku,
e)
Dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii,
f)
Dyrektora Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej,
g)
Dyrektora Departamentu Systemu Informacji;
3)
Sekretarz zespołu - Jacek Januchowski, Radca Ministra, Departament Polityki Bezpieczeństwa.
2.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby.
3.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
§  3.
Przewodniczący Zespołu może zwracać się do komórek organizacyjnych Ministerstw Spraw Zagranicznych o wykonanie zadań niezbędnych do prawidłowej obsługi ćwiczenia.
§  4.
Do zadań Zespołu należy:
1)
obsługa udziału MSZ w ćwiczeniu NATO CMX 2008 z zakresu zarządzania kryzysowego, które odbędzie się w dniach od 16 do 22 kwietnia 2008 r.;
2)
przygotowanie instrukcji i wskazówek na potrzeby ćwiczenia dla Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO w Brukseli;
3)
utrzymywanie kontaktów z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz innymi organami administracji odpowiedzialnymi za przebieg ćwiczenia;
4)
udział w pracach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz biura Krajowego Koordynatora Ćwiczenia, powołanych na czas trwania ćwiczenia;
5)
przedstawienie Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej wniosków z przebiegu ćwiczenia.
§  5.
Obsługę techniczną prac Zespołu zapewniają, na wniosek przewodniczącego Zespołu:
1)
Biuro Łączności;
2)
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
3)
Zarząd Obsługi.
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.