Powołanie Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.12.83

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
Do zadań Zespołu należy przygotowanie Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań określonych w § 1, a w szczególności:
1)
opracowanie założeń programu przygotowania kadr Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
2)
opracowanie założeń programu działań organizacyjnych związanych z realizacją zadań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
3)
opracowanie projektu priorytetów Ministerstwa Zdrowia podczas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
4)
opracowanie harmonogramu prac Rady EPSCO oraz kalendarza spotkań wysokiego szczebla wchodzących w zakres kompetencji Ministerstwa Zdrowia.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, którego zakres obowiązków obejmuje sprawy wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny;
3)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
4)
Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
5) 1
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia,
b)
Dyrektor Biura Kadr,
c)
Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
d)
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,
e)
Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
f)
Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,
g)
Dyrektor Biura Prasy i Promocji,
h)
przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
i)
przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
j) 2
przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich,
k)
przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l)
przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
m)
przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
n)
przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
o) 3
przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego,
p)
przedstawiciel Biura Administracyjno-Gospodarczego,
q) 4
przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
r) 5
przedstawiciel Departamentu Prawnego,
s) 6
przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego.
2.
W przypadku niemożności udziału dyrektora departamentu w posiedzeniu Zespołu, upoważnia on zastępcę dyrektora lub innego przedstawiciela departamentu do udziału w posiedzeniu.
3.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3)
akceptowanie porządku posiedzenia Zespołu;
4)
akceptowanie składu ekspertów zapraszanych na posiedzenie Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.
W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego.
§  5.
Sekretarz:
1)
przygotowuje i prowadzi obsługę techniczną posiedzeń Zespołu;
2)
opracowuje protokół ustaleń przyjętych przez Zespół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - osoba prowadząca posiedzenie.
§  6. 7
1.
Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego.
2.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek jednego z członków Zespołu, może zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
4.
W razie skierowania projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu nie powinien być krótszy niż 2 dni. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego rozpatrzenia projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy termin ten, za zgodą Przewodniczącego Zespołu, może ulec skróceniu.
5.
Projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie żaden z członków Zespołu nie zgłosił do niego uwag w formie pisemnej, a także jeżeli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione.
6.
W razie nieuwzględnienia zgłoszonych w trybie obiegowym uwag, projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
§  7.
Posiedzenia Zespołu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące lub w każdym czasie z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek członka Zespołu.
§  8.
1.
W celu realizacji zadań. Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.
2.
W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby dysponujące wiedzą merytoryczną w zakresie tematyki będącej przedmiotem prac Zespołu, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1)
eksperci zewnętrzni;
2)
przedstawiciele administracji państw członkowskich Unii Europejskiej.
§  9.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  10.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.
§  11.
1.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
2.
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3.
Osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

1 § 3 ust. 1 pkt 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. j) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. o) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. q) dodana przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. r) dodana przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. s) dodana przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 13 maja 2010 r. (Dz.Urz.MZ.10.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2010 r.