Powołanie Zespołu do spraw koordynacji i nadzoru nad działaniami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i nadzoru nad działaniami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej "MGMiŻŚ", powołuje się Zespół do spraw koordynacji i nadzoru nad działaniami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
nadzór i koordynacja działań komórek organizacyjnych MGMiŻŚ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w tym działań związanych z:
a)
przejęciem przez MGMiŻŚ pracowników od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w szczególności wypracowaniem propozycji reorganizacji MGMiŻŚ,
b)
przejęciem przez urzędy żeglugi śródlądowej pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w szczególności wypracowaniem propozycji reorganizacji urzędów żeglugi śródlądowej,
c)
przejęciem mienia ruchomego należącego do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jednostek organizacyjnych utworzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej przez MGMiŻŚ oraz urzędy żeglugi śródlądowej,
d)
ustaleniem sposobu wykonywania nowych kompetencji i zadań w MGMiŻŚ i urzędach żeglugi śródlądowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
e)
współpracą komórek organizacyjnych MGMiŻŚ z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej lub Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub dyrektorami regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a-d,
f)
współpracą komórek organizacyjnych MGMiŻŚ z dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b-e;
2)
identyfikacja zagadnień problemowych w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a-f;
3)
sporządzenie harmonogramu prac komórek organizacyjnych MGMiŻŚ, zwanego dalej "harmonogramem prac", na podstawie zagadnień problemowych, o których mowa w pkt 2, z ewentualnym sformułowaniem propozycji rozwiązań;
4)
monitoring wykonywania przez urzędy żeglugi śródlądowej oraz komórki organizacyjne MGMiŻŚ zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a-f.
§  4. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Pani Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Pani Anna Pawłowska - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
dwóch przedstawicieli Biura Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ:
Pani Małgorzata Zubkowicz,
Pani Joanna Demediuk,
b)
dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego MGMiŻŚ:
Pani Ewa Kowalik,
Pan Adam Krukowski,
c)
przedstawiciel Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MGMiŻŚ:
Pani Anna Włodarczyk-Tworkowska,
d)
czterech przedstawicieli Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ:
Pan Łukasz Pieron,
Pan Michał Strójwąs,
Pan Jacek Jasnowski,
Pan Paweł Szymczuk,
e)
przedstawiciel Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,
f)
przedstawiciel Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
g)
przedstawiciel Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
4)
sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ spośród pracowników Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ.
2. 
Zastępca przewodniczącego Zespołu zastępuje przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności.
3. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-g, oraz sekretarz Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez przedstawicieli wyznaczonych przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej MGMiŻŚ albo dyrektora właściwego urzędu żeglugi śródlądowej. O wyznaczeniu osoby zastępującej informuje się na piśmie przewodniczącego Zespołu.
4. 
W pracach Zespołu mogą brać udział również osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności eksperci oraz przedstawiciele urzędów żeglugi śródlądowej lub inne osoby, których wiedza i doświadczenie będą przydatne do realizacji zadań Zespołu, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
§  5. 
Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala plan prac Zespołu.
§  6. 
1. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
3. 
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu i organizowanie jego pracy, w tym ustalanie porządku prac posiedzeń Zespołu;
2)
powoływanie grup roboczych w ramach Zespołu do realizacji określonych zadań;
3)
występowanie do komórek organizacyjnych MGMiŻŚ o przedstawienie informacji w zakresie realizacji harmonogramu prac oraz ewentualnych przyczynach jego naruszenia, w szczególności informacji dotyczących dochowania terminów realizacji zadań ujętych w harmonogramie prac;
4)
w przypadku naruszenia ustalonego harmonogramu prac, występowanie do dyrektorów komórek organizacyjnych MGMiŻŚ o podjęcie działań w celu realizacji zadań zgodnie z harmonogramem prac, lub występowanie do właściwych członków Kierownictwa MGMiŻŚ o podjęcie działań nadzorczych;
5)
w przypadku niezapewnienia odpowiedniej współpracy przez komórkę organizacyjną MGMiŻŚ z Zespołem, w szczególności w przypadku nieprzedstawiania informacji, o których mowa w pkt 3, występowanie do dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych MGMiŻŚ o podjęcie stosownych działań, lub występowanie do właściwych członków Kierownictwa MGMiŻŚ o podjęcie działań nadzorczych;
6)
występowanie do członków Zespołu o przygotowanie określonych informacji i opracowań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej MGMiŻŚ;
7)
sporządzenie raportu porealizacyjnego z wykonania zadań Zespołu i przedłożenie go właściwemu członkowi Kierownictwa MGMiŻŚ.
§  7. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu albo jego zastępca.
§  8. 
Do zadań członków Zespołu należy, w szczególności:
1)
udział w pracach Zespołu w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego Zespołu;
2)
raportowanie na posiedzeniach Zespołu postępów realizacji zadań przez właściwą komórkę organizacyjną MGMiŻŚ.
§  9. 
Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1)
udział w posiedzeniach Zespołu;
2)
zawiadamianie członków Zespołu o planowanych posiedzeniach i porządku ich prac;
3)
zapewnienie obsługi protokolarnej prac Zespołu;
4)
przekazywanie członkom Zespołu materiałów planowanych do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu oraz innych materiałów, w tym opracowań i informacji, pomiędzy posiedzeniami Zespołu;
5)
wykonywanie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego Zespołu.
§  10. 
Komórki organizacyjne MGMiŻŚ, w ramach swoich kompetencji, wykonują zadania określone w harmonogramie prac.
2. 
Komórki organizacyjne MGMiŻŚ współpracują z Zespołem w realizacji zadań, o których mowa w § 3, w tym na wniosek przewodniczącego Zespołu opracowują i przedstawiają opinie, ekspertyzy i stanowiska.
§  11. 
1. 
Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ.
2. 
Koszty funkcjonowania Zespołu finansowane są ze środków budżetowych Ministerstwa, z części 69 budżetu państwa - żegluga śródlądowa, pozostających w dyspozycji Departamentu Żeglugi Śródlądowej.
§  12. 
1. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. 
Członkom Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. e-g, oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu - z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Zespołu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. 
Na odbycie podróży, o której mowa w ust. 2, samochodem lub samolotem wymagana jest zgoda Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej.
4. 
Rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 2, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
5. 
Zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 2, zatwierdza Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej.
§  13. 
1. 
Zespół powołuje się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 3.
2. 
Za wykonanie zadań Zespołu przyjmuje się przedłożenie właściwemu członkowi Kierownictwa MGMiŻŚ raportu porealizacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 7.
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1909 oraz 2091).