Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w 2019 r., zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) koordynacja działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z organizacją konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie;
2) monitorowanie stanu przygotowań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych do zabezpieczeń konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie;
3) bieżąca współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub jego zastępca;
3) członkowie Zespołu:
a) Komendant Główny Policji lub jego zastępca,
b) Komendant Służby Ochrony Państwa lub jego zastępca,
c) Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,
d) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępca,
e) Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub jego zastępca,
f) Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub jego zastępca,
g) Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub jego zastępca;
4) Sekretarz Zespołu - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu pracownik Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przydzielanie zadań członkom Zespołu i weryfikowanie stanu ich realizacji;
3) zapraszanie na posiedzenia osób, o których mowa w § 3 ust. 3;
4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacji będących efektem prac Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5.  Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu i przesyłanie ich członkom Zespołu.
§  6. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli.
2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Zespołu.
§  7. 
1.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2.  Koszty czynności podejmowanych w ramach Zespołu są pokrywane przez jednostki, które dokonują tych czynności.
§  8.  Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  9. 
1.  Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z działalności Zespołu, w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
2.  Zespół kończy pracę z chwilą przyjęcia sprawozdania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).