Powołanie Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.76

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr 4, poz. 72 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i 6, Nr 4, poz. 240, z 2007 r. Nr 3, poz. 81) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Zadaniem zespołu jest:
1)
Koordynacja działań ministerstwa w dziedzinie merytorycznego i organizacyjnego przygotowania udziału polskiej służby zagranicznej w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;
2)
Wypracowanie kompleksowej propozycji rozwiązań dla kierownictwa resortu w ramach przygotowań do utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
§  3.
W skład zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej;
2)
Zastępcy przewodniczącego Zespołu:

a. Dyrektor Polityczny UE w MSZ;

b. Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej;

3)
Sekretarz Zespołu - zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - Korespondent Europejski;
4)
Członkowie Zespołu:

a. 1 Zastępca Dyrektora Biura Spraw Osobowych i Szkolenia właściwy w sprawach szkoleń;

b. Naczelnik Wydziału Instytucjonalnego Departamentu Unii Europejskiej;

c. Naczelnik Wydziału Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Stosunków Zewnętrznych Departamentu Unii Europejskiej;

5)
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach zespołu inne osoby nie będące jego członkami.
§  4.
Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Zespołu.
§  5.
Obsługę organizacyjną i techniczną Zespołu zapewnia Departament Unii Europejskiej.
§  6.
Z dniem wejścia w życie Decyzji traci moc Decyzja Nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) (Dz. Urz. MSZ Nr 1, poz. 29).
§  7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania
1 § 3 pkt 4 lit. a) zmieniona przez § 2 decyzji nr 76 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany lub uchylenia niektórych decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. (Dz.Urz.MSZ.08.6.243) z dniem 5 listopada 2008 r.