Powołanie Zespołu do spraw elektronicznych zasobów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.7

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznych zasobów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Zespół do spraw elektronicznych zasobów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
proponowanie kierunków działań związanych z tworzeniem elektronicznych zasobów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej "EFS";
2)
wypracowanie propozycji projektów do Rocznych Planów Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych;
3)
proponowanie rozwiązań usprawniających realizację projektów dotyczących tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych finansowanych z EFS;
4)
proponowanie kierunków zmian w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie Działań 2.10, 2.14 oraz 2.15;
5)
monitorowanie realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2)
członkowie Zespołu:
a)
dwóch przedstawicieli Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
b)
jeden przedstawiciel Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
c)
dwóch przedstawicieli Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
d)
dwóch przedstawicieli Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
e)
dwóch przedstawicieli Centrum Informatycznego Edukacji,
f)
dwóch przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji,
g)
dwóch przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
3)
zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele Ministra Cyfryzacji oraz przedstawiciele Ministra Inwestycji i Rozwoju.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Zespołu.
§  4. 
Członkostwo w Zespole nie wiąże się z wynagrodzeniem finansowym (jest nieodpłatne).
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki wykonuje osoba przez niego wskazana, spośród członków Zespołu.
4. 
Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu i określa porządek posiedzeń.
5. 
Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.
6. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6. 
1. 
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
2. 
W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego problemu Przewodniczący Zespołu może zlecić opracowanie odpłatnych analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
3. 
Koszty usług, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. poz. 2315).