Powołanie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2020.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przedstawianie Ministrowi inicjatyw mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków;
2)
rekomendowanie Ministrowi rozwiązań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju;
3)
proponowanie, w sposób optymalny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego;
4)
analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, w tym:
a)
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego pod względem możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
b)
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
5)
dokonywanie analiz i ocen kierunków rozwoju raportów w obszarze efektywności energetycznej budynków oraz przykładów dobrych praktyk, w szczególności w zakresie:
a)
sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków, protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji oraz weryfikacji tych dokumentów,
b)
krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,
c)
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
d)
prowadzenia kampanii informacyjnych w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków;
6)
promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a) 2
 Christian Schnell - ekspert Instytutu Jagiellońskiego,.
b)
Paweł Lachman - Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej,
c)
Dorota Bartosz - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego,
d)
Piotr Bartkiewicz - Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego,
e)
Piotr Kacejko - Politechnika Lubelska,
f)
Grzegorz Maśloch - Szkoła Główna Handlowa,
g)
Dariusz Koc - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
h)
Ludomir Duda - doradca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
i)
Jan Rączka - Alternator Sp. z o. o.,
j)
Marek Miara - Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
k)
Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy,
l)
Grzegorz Burek - Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
m)
Wojciech Ratajczak - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
n)
Piotr Woźny - społeczny doradca Ministra Klimatu do spraw wdrażania programu "Czyste Powietrze",
o)
Paweł Wróbel - Gate Brussels,
p)
Jarosław Guzal - miesięcznik "IZOLACJE";
4)
sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju.
2. 
Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinni uczestniczyć w pracach Zespołu, a w przypadku ich nieobecności mogą być zastępowani przez upoważnionych przedstawicieli.
4. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli:
1)
organów administracji rządowej;
2)
organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i innych organizacji pozarządowych;
3)
uczelni;
4)
instytucji i instytutów naukowych lub badawczych.
5. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
kieruje posiedzeniami Zespołu;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia Zespołu zwołuje oraz nimi kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb.
3. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju albo zdalnie za pomocą środków komunikacji na odległość.
4. 
Sekretarz Zespołu zawiadamia o terminie, programie i miejscu posiedzenia Zespołu albo wykorzystaniu środków komunikacji na odległość do posiedzenia Zespołu.
5. 
Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba kierująca posiedzeniem Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
6. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może korzystać z opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz wykonanych na zlecenie instytucji publicznych i przez nie udostępnionych, z poszanowaniem praw autorskich.
§  6. 
Udział w posiedzeniach i pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7. 
1. 
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju.
2. 
Wydatki związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
2 § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 20 listopada 2020 r. (Dz.Urz.MRPiT.2020.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2020 r.