Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1)
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W celu realizacji współpracy i udzielania wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw deregulacji gospodarczych powołuje się Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;
2) członkowie wskazani, po jednym, przez:
a) Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan",
b) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
c) Business Centre Club,
d) Związek Rzemiosła Polskiego,
e) Krajową Izbę Gospodarczą,
f) Krajową Izbę Radców Prawnych,
g) Naczelną Radę Adwokacką;
3) sekretarz - dyrektor departamentu właściwego do spraw doskonalenia regulacji gospodarczych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele organów administracji publicznej;
2) przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;
3) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym proponowanie zmian regulacji prawnych;
2) wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian pozalegislacyjnych, w celu poprawy warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
3) zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;
4) proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu obywatelskiego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji gospodarczych.
§  4.
1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, na wniosek Pełnomocnika do spraw deregulacji gospodarczych lub na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Zespołu nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
§  5.
1. Z posiedzenia Zespołu jest sporządzana notatka podpisywana przez przewodniczącego i sekretarza.
2. Notatka jest przekazywana przez przewodniczącego Pełnomocnikowi Rządu do spraw deregulacji gospodarczych.
§  6. Za udział w pracach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
§  7. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  8. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się, z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).