Powołanie Zespołu do spraw ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2024.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza dostępnych danych dotyczących kosztów wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i cen energii, w tym:
a)
kosztów operacyjnych oraz dodatkowych kosztów inwestycyjnych ponoszonych w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda,
b)
kosztów inwestycyjnych ponoszonych w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także kosztów całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji,
c)
uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej;
2)
wypracowanie rekomendacji w zakresie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, wyrażonej w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorujący prace Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
2)
Wiceprzewodniczący - dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii qw Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
3)
członkowie w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora wyznaczeni przez:
a)
Ministra Aktywów Państwowych,
b)
Ministra Finansów,
c)
Ministra Przemysłu,
d)
Ministra Rozwoju i Technologii,
e)
Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych,
f)
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
g)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
h)
Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A;
4)
pozostali członkowie - maksymalnie siedmiu pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyznaczonych przez Ministra Klimatu i Środowiska;
5)
Sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprzewodniczącego lub członka Zespołu;
3)
ustalanie harmonogramu prac Zespołu, terminów i porządku obrad kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Wiceprzewodniczącego lub członków Zespołu;
4)
monitorowanie postępów realizacji prac zgodnie z harmonogramem prac Zespołu i w razie konieczności podejmowanie interwencji w celu usprawnienia działań Zespołu;
5)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może:
1)
zlecać analizy, ekspertyzy, opracowania i opinie niezbędne do realizacji zadań Zespołu;
2)
powoływać, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprzewodniczącego lub członka Zespołu, grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 5.
§  5. 
Na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele organów władzy publicznej, instytucji, organizacji, a także specjaliści i eksperci, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań Zespołu.
§  6. 
1. 
Osoby, o których mowa w § 3 i 5, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pracami Zespołu i przed uzyskaniem dostępu do dokumentów i informacji wymagających zachowania tajemnicy składają Ministrowi Klimatu i Środowiska oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z pracami Zespołu.
2. 
Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z pracami Zespołu stanowi załącznik do zarządzenia.
3. 
Osoby, o których mowa w § 3, są obowiązane posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli,,poufne" lub wyższej, wydane na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§  7. 
1. 
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
3. 
W sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Zespołu może odbyć się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
§  8. 
1. 
Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
2. 
Protokół podpisuje odpowiednio Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Zespołu.
3. 
Protokoły przechowuje Sekretarz Zespołu.
4. 
Wiceprzewodniczący i członkowie Zespołu mają wgląd w protokoły.
§  9. 
1. 
Zespół przedstawi Ministrowi Klimatu i Środowiska rekomendację, o której mowa w § 2 pkt 2, uwzględniającą wyniki analizy, o której mowa § 2 pkt 1, wraz z tymi wynikami nie później niż do dnia 15 maja 2024 r.
2. 
Przewodniczący, w uzgodnieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska, może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji przez Ministra Klimatu i Środowiska rekomendacji, o której mowa w § 2 pkt 2.
§  10. 
Z tytułu udziału w pracach Zespołu, w tym w ramach grup roboczych i zespołów doradczych, nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot kosztów.
§  11. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym związane ze zlecaniem wykonania opracowań, opinii, analiz i ekspertyz, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Klimatu i Środowiska.
§  12. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji

grafika

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726)