Powołanie Zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.28

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2)
członkowie:
a)
Marek Dietl,
b)
Stanisław Kistryn,
c)
Jerzy Wilkin,
d)
Grzegorz Wrochna,
e)
Mariola Zalewska,
f)
Krzysztof Zaremba,
g)
przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów,
h)
przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego,
i)
przedstawiciel Departamentu Nauki,
j)
przedstawiciel Biura Ministra.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce;
2)
opracowanie rekomendacji zmian w systemach finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, mających na celu zwiększenie efektywności wydatkowanych środków i umiędzynarodowienia uczelni, z uwzględnieniem:
a)
liczby podmiotów w systemach szkolnictwa wyższego i nauki, ich zróżnicowania oraz celów funkcjonowania,
b)
uwarunkowań demograficznych i społeczno-gospodarczych,
c)
konieczności zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz badań naukowych, a także wdrażania ich wyników w praktyce,
d)
konieczności zapewnienia realizacji zadań Państwa w zakresie finansowania uczelni publicznych;
3)
przygotowanie propozycji wdrożenia zmian w alokacji środków na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego.
§  4.
1.
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;
2)
wyznacza zadania członkom Zespołu;
3)
zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.
Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zespołu, zastępuje wskazany przez niego członek Zespołu.
§  5.
Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach.
§  6.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Zespołu. W protokole zamieszcza się treść ustaleń Zespołu.
§  7.
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań związanych z przebiegiem prac Zespołu.
§  8.
Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.