Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2012 r.

DECYZJA Nr 257/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie doskonalenia systemu uposażeń i innych należności żołnierzy zawodowych

Departament Kadr

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji zmian w systemie uposażeń i innych należności żołnierzy zawodowych, zwany dalej "Zespołem".
2. Celem prac Zespołu jest opracowanie propozycji zmian w systemie dodatków do uposażeń zasadniczych i innych należności żołnierzy zawodowych, mających zachęcić żołnierzy do długoletniego pełnienia zawodowej służby wojskowej, motywować żołnierzy do wzorowego wykonywania zadań służbowych oraz skłaniać do podnoszenia kwalifikacji.
3. Zespół dokona:
1) analizy przepisów regulujących wysokość uposażenia i innych należności otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych;
2) analizy projektowanych przez Departament Kadr rozwiązań w zakresie zmian w systemie dodatków i innych należności żołnierzy zawodowych;
3) identyfikacji problemów zgłaszanych przez poszczególnych członków Zespołu w zakresie dokonania zmian w funkcjonującym systemie uposażeń i innych należności pieniężnych żołnierzy zawodowych.
4. Zespół na podstawie wyników prac, o których mowa w pkt 3, przygotuje kompleksową propozycję nowych rozwiązań w zakresie systemu uposażeń żołnierzy zawodowych.
5. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Kadr;
2) Wiceprzewodniczący - przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP;
3) członkowie - przedstawiciele:
a) Dyrektora Departamentu Budżetowego,
b) Dyrektora Departamentu Kadr,
c) Dowódcy Wojsk Lądowych,
d) Dowódcy Sił Powietrznych,
e) Dowódcy Marynarki Wojennej,
f) Dowódcy Wojsk Specjalnych,
g) Dowódcy Operacyjnego SZ,
h) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
i) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
j) Dowódcy Garnizonu Warszawa,
k) Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych;
4) Sekretarz - przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr.
6. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Terminy posiedzeń Zespołu określa Przewodniczący. Na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący ustala metodykę i harmonogram prac oraz zakres zadań członków Zespołu.
8. Przewodniczący Zespołu ma prawo:
1) wydawać polecenia członkom Zespołu dotyczące realizacji zadań wynikających z niniejszej decyzji;
2) występować do dowódców (dyrektorów, szefów) jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej o udzielenie pomocy w realizacji zadań wynikających z niniejszej decyzji;
3) zaprosić do udziału w pracach Zespołu ekspertów oraz inne osoby.
9. Przełożeni osób skierowanych do Zespołu umożliwią uczestnictwo tym osobom w pracach Zespołu i realizację zadań wynikających z niniejszej decyzji.
10. Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 30 września 2012 r. przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej rekomendacje wypracowanych rozwiązań.
11. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.