Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego do zbadania przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych z uwzględnieniem opcji połączenia z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego do zbadania przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych z uwzględnieniem opcji połączenia z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu zbadanie przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych z uwzględnieniem opcji połączenia z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - mjr Maciej Pęconek, główny specjalista w Wydziale do spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
Członkowie:
a)
Pani Elżbieta Pińciurek, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b)
ppłk Szymon Zandrowicz, zastępca dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej,
c)
ppłk Tomasz Panasiuk, kierownik zespołu ds. Funduszu Aktywizacji Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej,
d)
por. Rafał Szczerba, specjalista zespołu ds. Funduszu Aktywizacji Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
2. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  3. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
3)
ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. 
W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.
§  4. 
Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.
§  5. 
Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 1.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. 
Decyzje podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
3. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, zastępującego Przewodniczącego członka Zespołu.
§  7. 
1. 
Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy).
2. 
Wynik rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  8. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
§  9. 
Zespół jest obowiązany przedłożyć Ministrowi Sprawiedliwości opinię lub program, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  10. 
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.
§  11. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  12. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 i § 4 nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.
§  13. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego do zbadania przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 48).
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.