Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego oraz skutków włączenia Instytutu Morskiego z siedzibą w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1699) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół, którego celem jest dokonanie oceny stanu majątkowego oraz skutków włączenia Instytutu Morskiego z siedzibą w Gdańsku, zwanego dalej "Instytutem", do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej "Uniwersytetem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu- Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministerstwem";
2) członkowie:
a) dwóch przedstawicieli Instytutu wskazanych przez Dyrektora Instytutu będących pracownikami Instytutu,
b) dwóch przedstawicieli Uniwersytetu wskazanych przez Rektora Uniwersytetu będących pracownikami Uniwersytetu,
c) dwóch przedstawicieli Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
d) przedstawiciel Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie,
e) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie,
f) przedstawiciel Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie,
g) przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie,
h) przedstawiciel Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie
i) przedstawiciel Biura Budżetowo Finansowego w Ministerstwie.
2.  W pracach Zespołu mogą brać udział eksperci, bez prawa głosu, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu samodzielnie, oraz na wniosek członka Zespołu za zgodą Przewodniczącego.
3.  Członkowie Zespołu w przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu mogą wskazać swojego zastępcę.
§  3. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
2.  Za organizację posiedzeń Zespołu odpowiedzialny jest Departament Edukacji Morskiej w Ministerstwie.
3.  Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jego członków.
4.  Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
5.  W przypadku równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
6.  Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk, w tym w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym termin do zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy niż trzy dni.
7.  Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 5, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  4. 
1.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
3.  Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 21 - gospodarka morska, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Edukacji Morskiej.
§  5. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu powołuje i odwołuje sekretarza Zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentów opracowywanych w ramach prac Zespołu, wskazanego spośród pracowników Departamentu Edukacji Morskiej.
§  6. 
1.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", raportu zawierającego w szczególności:
1) informacje na temat składników majątkowych włączanego Instytutu, ze wskazaniem jego wartości bilansowej, wynikającej ze sprawozdania finansowego sporządzonego za ostatni rok obrotowy;
2) informacje na temat stanu zobowiązań włączanego Instytutu;
3) rekomendację dotyczącą celowości przeprowadzenia procesu włączenia Instytutu;
4) ocenę skutków włączenia Instytutu.
2.  Raport, o którym mowa w ust. 1, Zespół przedłoży Ministrowi nie później, niż w terminie 5 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Zespołu.
§  7.  Zespół kończy swoją działalność z dniem przedłożenia Ministrowi raportu o którym mowa w § 6 ust. 1.
§  8.  Uniwersytet, przygotuje na pierwsze posiedzenie Zespołu i przedstawi koncepcję włączenia w swoje struktury Instytutu zawierającą m. in.:
1) określenie warunków społeczno-gospodarczych oraz potrzeb wynikających z polityki naukowej Państwa;
2) plany odnośnie przejęcia pracowników oraz majątku Instytutu;
3) warunki na jakich zostanie dokonane włączenie.
§  9.  Instytut, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, przygotuje i przekaże dokumentację niezbędną do prac Zespołu.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).