Powołanie zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPSp.2013.31

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 51a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się zespół do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Jarosław Duda - Przewodniczący Zespołu;
2)
Iwona Zamojska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3)
Beata Celińska - Sekretarz Zespołu;
4)
Krystyna Wyrwicka - Członek Zespołu;
5)
Marzena Breza - Członek Zespołu;
6)
Piotr Śliwonik - Członek Zespołu;
7)
Piotr Pawłowski - Członek Zespołu.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).