Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.76

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Na podstawie art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Jarosław Czuba - Przewodniczący Zespołu;
2) Mateusz Adamkowski;
3) Radosław Kałużniak;
4) Mirosław Lenart;
5) Anna Pichola;
6) Adam Eberhardt;
7) Sławomir Dębski.
§  3. 
1.  Zadaniem Zespołu jest wyłonienie nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
2.  Zespół po zakończeniu prac przedstawia kandydatów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wraz z dokumentacją.
§  4.  Regulamin pracy Zespołu określa załącznik do zarządzenia.
§  5.  Obsługę organizacyjną pracy Zespołu zapewnia Biuro Kadr i Szkolenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  6.  Zespół ulega rozwiązaniu w przypadku powołania przez Prezesa Rady Ministrów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych albo nierozstrzygnięcia naboru.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1.  Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przeprowadza Zespół, w składzie określonym w § 2 zarządzenia.
§  2. 
1.  Członek Zespołu przed przystąpieniem do prac składa pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do naboru jako kandydat, jak również nie jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym takiej osoby, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego obiektywizmu i bezstronności.
2.  W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący Zespołu albo wskazany przez niego członek Zespołu informuje o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który powołuje nowego członka zespołu na miejsce dotychczasowego.
3.  Członkowie Zespołu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko uzyskanych w trakcie naboru.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.
2.  W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących procedury pracy Zespołu rozstrzyga je przewodniczący Zespołu.
§  4. 
1.  Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przeprowadzany jest w trzech etapach:
1) etap pierwszy polega na wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne określone w treści ogłoszenia o naborze, zwanego dalej "ogłoszeniem";
2) etap drugi polega na przeprowadzeniu badania kompetencji kierowniczych kandydatów spełniających wymagania formalne;
3) etap trzeci polega na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami posiadającymi kompetencje kierownicze, mających na celu dokonanie oceny doświadczenia zawodowego kandydata oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku; podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o omówienie przygotowanego na potrzeby naboru opracowania, o którym mowa w pkt 5 lit. j ogłoszenia.
2.  Po zakończeniu wszystkich etapów naboru członkowie Zespołu wyłaniają nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu.
§  5. 
1.  Po zakończeniu postępowania Przewodniczący Zespołu przedkłada Ministrowi, podpisany przez wszystkich członków Zespołu, protokół z przeprowadzonego naboru.
2.  Oferty nadesłane w odpowiedzi na ogłoszenie, z wyjątkiem oferty powołanego kandydata podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).