Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwości stanowiska w przedmiocie zatwierdzenia testu i zestawu kazusów na egzamin konkursowy na aplikację ogólną w 2013 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się zespół do przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwości stanowiska w przedmiocie zatwierdzenia testu i zestawu kazusów na egzamin konkursowy na aplikację ogólną w 2013 r.
§  2. W skład zespołu wchodzą:
1) Pan Bogusław Dobrowolski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;
2) Pani Małgorzata Manowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
3) Pani Barbara Suchowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach;
4) Pan Eugeniusz Wildowicz - sędzia Sądu Najwyższego.
§  3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.