Powołanie Zespołu do opracowania założeń ustawy - Prawo wodne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.55

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń ustawy - Prawo wodne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do opracowania założeń ustawy - Prawo wodne, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodnicząca - Iwona Gawłowska, Dyrektor Biura Gospodarki Wodnej;
2)
zastępca przewodniczącej - Janusz Wiśniewski, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
3)
członkowie Zespołu:
a)
Andrzej Kulon - Zastępca Dyrektora, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery,
b)
Przemysław Gruszecki - Główny Specjalista, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
4)
sekretarz Zespołu - Mateusz Sztobryn - starszy specjalista w Biurze Gospodarki Wodnej.
2.
Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodnicząca.
2.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodnicząca może określać sposoby i terminy wykonania oraz wskazywać osoby odpowiedzialne za jego wykonanie.
3.
Przewodnicząca może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4.
Zastępca przewodniczącej wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1-3, w razie nieobecności przewodniczącej.
5.
Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, jest finansowany ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Ministerstwa Środowiska.
6.
Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, może być finansowany także z innych środków publicznych, na zasadach dotyczących wydatkowania tych środków.
§  4.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Gospodarki Wodnej.
§  5. 1
Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
§  6.
W przypadku trwałej nieobecności jednego z członków Zespołu, przełożony danego pracownika lub przewodnicząca niezwłocznie wyznaczy osobę zastępującą danego członka Zespołu, do pracy w ramach Zespołu.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

1 § 5 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 61 z dnia 13 października 2011 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.11.4.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2011 r.