Powołanie Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2016.13

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu", zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.
§  2.
1.
Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane poprzez analizę przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, a także wskazanie zagadnień, które wymagałyby podjęcia działań legislacyjnych w celu nowelizacji innych aktów prawnych.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Koordynator: Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
2)
Zastępca Koordynatora: Armen Artwich - Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju;
3)
Sekretarz: pracownik Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, wskazany przez Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju;
4)
Na prawach Członka Zespołu, zwani dalej "Członkami Zespołu":
a)
dr hab. Przemysław Czarnek,
b)
dr Przemysław Czernicki,
c)
mec. Paweł Gilowski,
d)
dr Adam Karczmarek,
e)
prof. dr hab. Andrzej Kidyba,
f)
dr Grzegorz Miś,
fa) 2
dr hab. Mirosław Pawelczyk,
g)
mec. Radosław Potrzeszcz,
h)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski,
i)
prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski,
j)
dr Adam Szafrański,
ja) 3
prof. dr hab. Marek Szydło,
k)
mec. Urszula Walczak,
l)
dr Krzysztof Wąsowski,
m)
dr Piotr Zacharczuk.
§  4.
1.
Koordynator, jeżeli uzna to za celowe, może utworzyć grupę tematyczną.
2.
Koordynator określa skład osobowy grupy tematycznej, o której mowa w ust. 1, i wskazuje, spośród Członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 5, koordynatora jej prac oraz zakres realizowanych przez nią zadań.
§  5.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące Członkami Zespołu, zaproszone przez Koordynatora, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  6.
1.
Koordynator odpowiada za koordynację i kierowanie pracami Zespołu,

w szczególności:

1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
reprezentuje Zespół na zewnątrz;
4)
informuje Ministra Rozwoju, na jego żądanie, o bieżących pracach prowadzonych przez Zespół.
2.
W przypadku nieobecności Koordynatora pracami Zespołu kieruje jego Zastępca lub inny członek Zespołu wskazany przez Koordynatora.
§  7.
1.
Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.
Posiedzenia zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Sekretarz zawiadamia Członków Zespołu.
4.
Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§  8.
1.
Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnień.
2.
Koordynator rozstrzyga kwestie sporne.
§  9.
1.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się notatkę, którą podpisuje Koordynator bądź inna osoba, która przewodniczyła posiedzeniu.
2.
Notatka z posiedzenia przekazywana jest Ministrowi Rozwoju.
§  10.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju, w zakresie realizowanych przez nie zadań, współpracują z Zespołem, w szczególności na wniosek Koordynatora udostępniają niezbędne informacje.
§  11.
1.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.
2.
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z części 20 - gospodarka, której dysponentem jest Minister Rozwoju.
§  12.
1.
Za udział w pracach Zespołu Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5, nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5, zamieszkałym poza miejscem, w którym odbywa się posiedzenie, przysługuje na ich wniosek, zwrot kosztów przejazdów, w tym prywatnym samochodem osobowym, dojazdów oraz noclegów poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Koszty te pokrywa się z części 20 - gospodarka, której dysponentem jest Minister Rozwoju.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 § 3 pkt 4 lit. fa dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MR.2016.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2016 r.
3 § 3 pkt 4 lit. ja dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MR.2016.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2016 r.