Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania planu ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do opracowania planu ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa Sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Celem prac Zespołu jest:
1) opracowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w terminie do dnia 14 lutego 2014 r.;
2) wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem uzgodnień, o których mowa w § 4 ust. 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542);
3) przygotowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa Sprawiedliwości w celu przesłania do zatwierdzenia Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Tomasz Karczewski, Dyrektor Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Edward Traczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3) Sekretarz Zespołu - Waldemar Choiński, główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
4) członkowie Zespołu:
a) Krzysztof Turek - Naczelnik Wydziału Utrzymania Infrastruktury Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,
b) Jerzy Ożgo -Naczelnik Wydziału Informatycznej Obsługi Systemu Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
c) Adam Kosieradzki - Naczelnik Wydziału Ochrony Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego,
d) Jacek Janowiak - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Biura Kadr i Logistyki,
e) Anna Wiktor - główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  4. Miejscem pracy Zespołu jest sala nr 206 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Chopina 1 lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  5. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem i udzielania mu pomocy w realizacji jego zadań.
§  6. Obsługę prac Zespołu pod względem organizacyjno-biurowym zapewnia Biuro Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.