Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do oceny wybitnych osiągnięć twórczych, w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "Zespołem" w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej "Konkursem o Nagrodę Ministra".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu,
2) Wiceprzewodniczący Zespołu, kierujący pracami Zespołu w zakresie dziedziny architektura i budownictwo,
3) Wiceprzewodniczący Zespołu, kierujący pracami Zespołu w zakresie dziedziny planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
4) Członkowie Zespołu, w liczbie od 7 do 10 osób,
5) dwaj Sekretarze Zespołu;

- powoływani przez Ministra Inwestycji i Rozwoju".

§  2.  Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§  3.  Obsługę Zespołu w zakresie dziedziny architektura i budownictwo zapewnia Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, a w zakresie dziedziny planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Departament Polityki Przestrzennej.
§  4. 
1.  Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.
2.  W przypadku gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej:
1) środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych biletów, przy czym w przypadku podróży transportem kolejowym - w wysokości ceny biletu drugiej klasy;
2) samochodem - na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji albo osobę przez niego upoważnioną w oparciu o stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308).
3.  Zwrot kosztów podróży jest rozliczany w ramach środków ujętych w planie finansowym Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.
§  4a.  2  Do członków Zespołu nie będących pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stosuje się wewnętrzne przepisy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące ochrony danych osobowych.
§  5.  Znosi się Zespół do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, powołany zarządzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury

i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. MIiB poz. 30, 63 i 85 oraz z 2017 r. poz. 33).

§  6.  Traci moc zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§  1.  Do zadań Zespołu należy ocena wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w Konkursie o Nagrodę Ministra.
§  2. 
1.  Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego nie podlegającego wyłączeniu z prac Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu albo osoby pełniącej jego funkcję.
3.  W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub osoby przez nich upoważnione.
§  3. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagród;
5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;
8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych, spośród członków Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, przedstawia w formie protokołu, wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród.
§  4. 
1.  Do zadań Wiceprzewodniczących Zespołu, kierujących pracami Zespołu w zakresie poszczególnych dziedzin, należy:
1) 3  dokonanie kwalifikacji wniosków oraz przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia osiągnięć twórczych, w zakresie właściwej dziedziny;
2) kierowanie pracami Zespołu, w tym zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie im, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
2.  Formalne sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych osiągnięć twórczych należy do zadań Sekretarza Zespołu.
§  5. 
1.  Oceny, o której mowa w § 1, Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych w trybie określonym w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra, w trzech etapach:
1) etap I - ocena formalna zgłoszonych wniosków i osiągnięć twórczych przez Sekretarza Zespołu;
2) etap II - ocena merytoryczna zgłoszonych osiągnięć twórczych przez właściwych Wiceprzewodniczących Zespołu;
3) etap III - ostateczna ocena zgłoszonych osiągnięć twórczych oraz opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do nagrodzenia osiągnięć twórczych, dokonywane przez Zespół.
2.  Kryteriami oceny II i III etapu są:
1) oryginalność i odkrywczość;
2) użyteczność w praktyce;
3) wysokie walory jakościowe i ekonomiczne oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych;
4) wartość naukowa osiągnięcia i znaczenie dla rozwoju polskiej nauki;
4a) 4  problematyka projektowania uniwersalnego;
5) 5  dodatkowo w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego: realizacja idei miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp.
3.  Decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 2.
4.  Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje odwołanie.
§  6.  6  Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniu z prac Zespołu w danym roku Członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem osiągnięcia twórczego zgłoszonego do nagród w tym roku albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie dziedziny, w której przedmiotowe osiągnięcie twórcze zostało zgłoszone.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Regulamin określa procedurę przyznawania nagród w Konkursie o Nagrodę Ministra.
2.  Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.
3.  Minister może przyznać większą lub mniejszą liczbę nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 2.
4.  Nagrody oraz wyróżnienia są finansowane ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  2

Cel i przedmiot Konkursu

§  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, spośród zgłoszonych osiągnięć twórczych.
§  3. 
1.  Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
1) projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
2) projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
3) projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.
2.  Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:
1) koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej /miejskiej/ zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
2) projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
4) projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), dalej jako "ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
5) 7  projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
3.  8  Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które:

- zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia użytkowania - w przypadkach, o których mowa w ust. 1,

- nie upłynęło więcej niż 3 lata od sporządzenia - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

- nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5.

Rozdział  3

Uczestnictwo w Konkursie

§  4. 
1.  W Konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce, stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze wskazane w § 3 ust. 1.
2.  W Konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego mogą uczestniczyć zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów.
3.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia twórczego do Ministra za pośrednictwem właściwego Departamentu - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępnego w postaci formularza na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub bezpośrednio we właściwym Departamencie.
4.  Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.
5.  Do wniosku należy dołączyć:
1) z dziedziny architektury i budownictwa:
a) informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje),
b) wizualizacje - min. 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;
2) 9  z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) w przypadku osiągnięć twórczych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 koncepcje w skali nie mniejszej niż 1:1000, opis celu i założeń koncepcji,
b) w przypadku osiągnięć twórczych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 4 - wizualizacje;
3) 10  opinie użytkownika odnośnie użytkowania przedmiotu osiągnięcia twórczego, określonego w § 3 ust. 1;
4) 11  opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, wydawanej w procedurze sporządzenia projektu aktu, w przypadku osiągnięć twórczych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2-5;
5) spis załączników.

Rozdział  4

Wręczenie nagród

§  5. 
1.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o wynikach oraz terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.
2.  Informacja o uroczystości wręczenia Nagród Ministra oraz o wynikach będzie również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  5

Procedura zgłoszeń

§  6.  12  Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 4, należy składać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji - dziedzina architektura i budownictwo

Departament Polityki Przestrzennej - dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze"

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa 00-926.

§  7. 
1.  Wnioski zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.
2.  Dokumentacja dotycząca osiągnięć twórczych zgłoszonych do Konkursu, które nie uzyskały Nagrody Ministra albo wyróżnienia, po zakończeniu prac Zespołu do spraw Nagród i ogłoszeniu wyników Konkursu zostanie zwrócona wnioskodawcom - na wskazany we wniosku adres, a w przypadku braku wskazania adresu, dokumentacja ta może zostać zniszczona.
3.  Minister zastrzega sobie prawo zatrzymania dokumentacji dotyczącej osiągnięć twórczych, które zostały nagrodzone albo wyróżnione.
4.  Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu publikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
§  8.  W 2018 r. wnioski wraz z dokumentami o których mowa w § 4 należy składać w terminie do dnia 14 września 2018 r.

Załącznik 13  

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
3 Załącznik nr 1 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
4 Załącznik nr 1 § 5 ust. 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
5 Załącznik nr 1 § 5 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
6 Załącznik nr 1 § 6:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 października 2018 r. (Dz.Urz.MIniR.2018.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.

7 Załącznik nr 2 § 3 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
8 Załącznik nr 2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
9 Załącznik nr 2 § 4 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
10 Załącznik nr 2 § 4 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
11 Załącznik nr 2 § 4 ust. 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
12 Załącznik nr 2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
13 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.