Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu 2

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  3  Powołuje się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej "Zespołem", w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanym dalej "Konkursem o Nagrodę Ministra".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu,
2) Wiceprzewodniczący Zespołu,
3) Członkowie Zespołu, w liczbie od 10 do 14 osób,
4) Sekretarz Zespołu

- powoływani przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

§  2.  Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§  3.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji.
§  4. 
1.  Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.
2.  W przypadku gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej:
1) środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych biletów, przy czym w przypadku podróży transportem kolejowym - w wysokości ceny biletu drugiej klasy;
2) samochodem - na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji albo osobę przez niego upoważnioną w oparciu o stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308).
3.  Zwrot kosztów podróży jest rozliczany w ramach środków ujętych w planie finansowym Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.
§  4a.  4  Do członków Zespołu nie będących pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stosuje się wewnętrzne przepisy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące ochrony danych osobowych.
§  5.  Znosi się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, powołany zarządzeniem nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. MIiB poz. 31, 60 i 86 oraz z 2017 r. poz. 74).
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich

i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§  1.  5  Do zadań Zespołu należy ocena prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w Konkursie o Nagrodę Ministra.
§  2. 
1.  Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego niepodlegającego wyłączeniu z prac Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub osoby przez nich upoważnione.
§  3. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagród;
5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;
8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych spośród członków Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 30 listopada każdego roku przedstawia, w formie protokołu wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród.
§  4. 
1.  Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:
1) dokonanie kwalifikacji wniosków oraz przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia prac;
2) kierowanie pracami Zespołu, w tym zwoływanie posiedzeń Zespołu

i przewodniczenie im, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

2.  Formalne sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych prac należy do zadań Sekretarza Zespołu.
§  5. 
1.  Oceny, o której mowa w § 1, Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych w trybie określonym w regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra w trzech etapach:
1) etap I - ocena formalna zgłoszonych wniosków i prac przez Sekretarza Zespołu;
2) etap II - ocena merytoryczna zgłoszonych prac przez Wiceprzewodniczącego Zespołu;
3) etap III - ostateczna ocena zgłoszonych prac oraz opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do nagrodzenia prac, dokonywane przez Zespół.
2.  Prace zgłoszone do nagrody oceniane są według następujących kryteriów:
1) prace dyplomowe:
a) twórcze wartości opracowania,
b) stopień trudności pracy,
c) oryginalność i nowoczesność rozwiązania,
d) jasność sformułowania celu pracy, sposób jego osiągnięcia oraz prawidłowość wniosków i formy prezentacji,
e) walory praktyczne pracy;
2) 6  rozprawy doktorskie:
a) wartość naukowa opracowania (aktualność tematu),
b) oryginalność metod i rozwiązań,
c) stopień trudności prac (teoretycznych i doświadczalnych),
d) znaczenie wyników prac dla nauki, techniki i konkretne wyniki dla praktyki gospodarczej;
3) krajowe publikacje:
a) wartości twórcze albo dokumentacyjne, wnoszące istotny wkład do nauki lub techniki (aktualność i oryginalność publikacji popularyzatorskiej),
b) wybór i sposób przedstawienia tematu, ułatwiający wprowadzenie do praktyki lub do nauczania,
c) zalety redakcyjne, edytorskie, językowe i inne, uzasadniające nagrodzenie publikacji.
3.  Decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 2.
4.  Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje odwołanie.
§  6.  7  Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniu z prac Zespołu w danym roku Członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej do nagród w tym roku albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie kategorii, w której przedmiotowa praca została zgłoszona.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN KONKURSU

O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Regulamin określa procedurę przyznawania nagród w Konkursie o Nagrodę Ministra.
2.  Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
1) prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
2) prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
3) rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
4) 8  (uchylony);
5) 9  krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.
3.  Jeżeli w danym roku liczba przyznanych w określonej kategorii nagród jest mniejsza niż ustalona w ust. 2 Minister, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii.
4.  Nagrody są finansowane ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  2

Uczestnictwo w Konkursie

§  2. 
1.  Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
1) 10  prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
2) publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
1.  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.
2.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 3, do Ministra, za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji - według wzoru, w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu, dostępnego w postaci formularza na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.
3.  Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:
1) 11  za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245, z 2019 r. poz. 276, 447 i 534) lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
2) 12  za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
3) 13  (uchylony);
4) za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.
§  3. 
1.  Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
1) w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:
a) 14  recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
b) egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
c) egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
2) 15  w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio:
a) opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
b) minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
c) 16  kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
d) egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
3) w przypadku publikacji:
a) minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
b) egzemplarz publikacji w wersji papierowej.

Rozdział  3

Wręczenie nagród

§  4. 
1.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o wynikach oraz terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.
2.  Informacja o uroczystości wręczenia Nagród Ministra oraz o wynikach będzie również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  4

Procedura zgłoszeń

§  5.  17  Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 należy składać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - wybitne osiągnięcia naukowe" lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa 00-926.

§  6. 
1.  Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.
1a.  18  W przypadku wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w terminie określonym w § 5, a które nie spełniają wymagań formalnych w zakresie braku egzemplarza pracy w wersji elektronicznej, braku kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora, braku opinii lub recenzji wydawniczych, Sekretarz Zespołu wzywa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wnioskodawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
2.  Prace zgłoszone do Konkursu, które nie uzyskały Nagrody Ministra, po zakończeniu prac Zespołu do spraw Nagród i ogłoszeniu wyników Konkursu zostaną zwrócone wnioskodawcom - na wskazany we wniosku adres, a w przypadku braku wskazania adresu, prace te mogą zostać zniszczone.
3.  Minister zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
4.  Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu publikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
§  7.  W 2018 r. wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, należy składać w terminie do dnia 10 września 2018 r.

Załącznik Nr  1  19  

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do pracy dyplomowej

Załącznik Nr  2  20  

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do rozpraw doktorskich

Załącznik Nr  3  21  

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do publikacji

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
3 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
4 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
5 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
6 Załącznik nr 1 § 5 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
7 Załącznik nr 1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 października 2018 r. (Dz.Urz.MIniR.2018.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2018 r.
8 Załącznik nr 2 § 1 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
9 Załącznik nr 2 § 1 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
10 Załącznik nr 2 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
11 Załącznik nr 2 § 2 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
12 Załącznik nr 2 § 2 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
13 Załącznik nr 2 § 2 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
14 Załącznik nr 2 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
15 Załącznik nr 2 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
16 Załącznik nr 2 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
17 Załącznik nr 2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
18 Załącznik nr 2 § 6 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. e zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
19 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
20 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
21 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MIniR.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.