Powołanie Zespołu do oceny planów inwestycyjnych zgłoszonych przez przedsiębiorców w toku konsultacji społecznych obszarów białych NGA.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2016.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny planów inwestycyjnych zgłoszonych przez przedsiębiorców w toku konsultacji społecznych obszarów białych NGA

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do oceny planów inwestycyjnych zgłoszonych przez przedsiębiorców w toku konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniach 17 maja - 17 czerwca 2016 r., zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena planów inwestycyjnych pod względem ich wiarygodności na podstawie:
a)
przekazanych dokumentów uwierzytelniających planowaną inwestycję,
b)
zadeklarowanych środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację inwestycji,
c)
zadeklarowanej technologii budowy infrastruktury szerokopasmowej lub sieci NGA,
d)
zadeklarowanego harmonogramu realizacji inwestycji;
2)
stworzenie listy planów inwestycyjnych, które będą uwzględnione przy tworzeniu listy obszarów białych NGA.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Joanna Antczak - Urząd Komunikacji Elektronicznej;
2)
Adam Bisz - Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
3)
Dariusz Gacoń - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy;
4)
Dominik Kopera - Ministerstwo Cyfryzacji;
5)
Katarzyna Kowalska - Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
6)
Elżbieta Kroszczyńska - Ministerstwo Cyfryzacji;
7)
Marcin Łukasiewicz - Ministerstwo Cyfryzacji;
8)
Magdalena Nowak - Ministerstwo Cyfryzacji;
9)
Justyna Nowicka - Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
10)
Magdalena Olender - Skorek - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy;
11)
Jakub Ostałowski - Ministerstwo Cyfryzacji;
12)
Marek Ostanek - Urząd Komunikacji Elektronicznej;
13)
Marian Podniesiński - Urząd Komunikacji Elektronicznej;
14)
Justyna Romanowska - Ministerstwo Cyfryzacji;
15)
Aleksander Sołtysik - Ministerstwo Cyfryzacji;
16)
Włodzimierz Zalewski - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy.
§  4.
1.
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.
Zespół podejmuje decyzje o ocenie planu inwestycyjnego kolegialnie, w drodze konsensusu.
§  5.
Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.
§  6.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
§  7.
Zespół kończy działalność z chwilą przedstawienia Ministrowi Cyfryzacji listy planów inwestycyjnych, które będą uwzględnione przy tworzeniu listy obszarów białych NGA.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).