Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert uczelni w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Zespół do oceny ofert uczelni w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki", zwany dalej "zespołem".
§  2. 
1.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Jakub Brdulak;
2) członkowie:
a) Joanna Gotlib,
b) Grzegorz Kurzyński,
c) Janusz Uriasz.
2.  W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena merytoryczna ofert uczelni, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, złożonych w ramach projektu pozakonkursowego "Mistrzowie dydaktyki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", listy ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanej wysokości dofinansowania;
3) weryfikacja przedłożonych przez uczelnie zagraniczne programów wizyt studyjnych w tych uczelniach oraz sporządzanie opinii o tych programach;
4) wykonywanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 3, zleconych przez ministra, w szczególności przygotowywanie dodatkowych opinii.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia zespołu mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
4.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianej oferty;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).