Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołów sterujących, nadzorujących przygotowanie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa dla perspektywy finansowej 2014-2020

ZI-1-364-1-1/13

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmian.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję zespoły sterujące (zwane dalej Zespołami), nadzorujące przygotowanie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (zwane dalej CKPŚ) programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa dla perspektywy finansowej 2014-2020, w składzie:
1. Zespół ds. Programu przeciwdziałania zmianom klimatycznym w sektorze leśnym do roku 2020:
a) Zbigniew Gaweł - RDLP w Zielonej Górze - przewodniczący;
b) Małgorzata Czyżewska - DGLP;
c) Marek Komorowski - DGLP;
d) Mirosław Machoń - Nadleśnictwo Świerklaniec;
e) Anna Salas Arieta - Nadleśnictwo Kaczory;
f) Henryk Szacherski - Nadleśnictwo Strzałowo;
g) Zofia Węgrzyn - RDLP w Szczecinie.
2. Zespół ds. Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020:
a) Karol Płociszko - RDLP w Katowicach - przewodniczący;
b) Krzysztof Boruń - RDLP w Katowicach;
c) Andrzej Bury - Nadleśnictwo Siewierz;
d) Kamil Myrcik- Nadleśnictwo Chrzanów;
e) Rafał Nowak - Nadleśnictwo Nowa Sól;
f) Wojciech Wolcendorf - DGLP;
g) Sylwia Wysocka - DGLP;
h) Damian Zieliński - DGLP.
3. Zespół ds. Programu ochrony gatunków i siedlisk leśnych do roku 2020:
a) Jolanta Błasiak - DGLP - przewodniczący;
b) Wiesław Krzewina - Nadleśnictwo Świeradów;
c) Daniel Lemke - RDLP w Szczecinku;
d) Krzysztof Lysik - RDLP w Katowicach;
e) Paweł Mrowiński - Nadleśnictwo Lubsko;
f) Waldemar Pązik - Nadleśnictwo Przedbórz;
g) Piotr Skolud - DGLP;
h) Jacek Zadura - DGLP.
4. Zespół ds. Programu rekultywacji terenów powojskowych i popoligonowych zarządzanych przez PGL LP do roku 2020:
a) Błażej Chmielewski - RDLP w Szczecinku - przewodniczący;
b) Krzysztof Lysik - RDLP w Katowicach;
c) Waldemar Pązik - Nadleśnictwo Przedbórz;
d) Piotr Skolud - DGLP;
e) Zbigniew Szeląg - Nadleśnictwo Łopuchówko;
f) Zenon Szkamruk - Nadleśnictwo Lubaczów;
g) Jan Tabor - DGLP.
§  2. Zadaniem Zespołu Sterującego jest:
1. Ocena potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w ramach ankiety skierowanej do RDLP, nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu krajowym przez CKPŚ.
2. Przyjęcie wstępnych założeń dotyczących zakresu programu w nawiązaniu do realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
3. Ogólny nadzór nad przygotowaniem programu zintegrowanego - zatwierdzenie harmonogramu prac oraz okresowa ocena postępów prac.
4. Ocena potencjalnych ograniczeń i barier, wypracowanie rekomendacji dotyczących niezbędnych środków zapobiegawczych.
5. Opiniowanie materiałów cząstkowych oraz projektu programu zintegrowanego.
6. Wypracowanie optymalnego modelu realizacji kluczowych projektów.
§  3.
1. Przewodniczący Zespołu Sterującego odpowiada za organizację pracy oraz realizację zadań.
2. Przewodniczący Zespołu Sterującego może włączyć do prac Zespołu innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danych jednostek organizacyjnych.
3. W pracach Zespołu Sterującego uczestniczy przedstawiciel CKPŚ prowadzący dany program, zapewniając obsługę techniczna spotkań.
4. Przewodniczący Zespołu Sterującego jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w sprawach związanych z pracami Zespołu.
§  4. Termin zakończenia prac Zespołów Sterujących ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.
§  5.
1. Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu Sterującego pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołów Sterujących, pokrywa CKPŚ.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.