Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2004.5.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2004 r.

DECYZJA Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) postanawia się, co następuje:
§  1. Powołuje się w skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, powołanej decyzją nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powołania przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14), w charakterze zastępcy przewodniczącego, mgr. inż. Eugeniusza Postolskiego - Wyższy Urząd Górniczy.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.