Dz.Urz.PKRUS.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), w związku z § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 10, poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", powołuje się Zespół do realizacji działań antykorupcyjnych, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Kasy.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Biura Organizacyjno - Prawnego Centrali Kasy;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali Kasy;
3) członkowie Zespołu:
a) Naczelny Lekarz Kasy,
b) Dyrektor Biura Kontroli Centrali Kasy,
c) Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Centrali Kasy,
d) Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali Kasy,
e) Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji Centrali Kasy,
f) Dyrektor Biura Ubezpieczeń Centrali Kasy,
g) Dyrektor Biura Świadczeń Centrali Kasy,
h) Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Centrali Kasy,
i) Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji Centrali Kasy.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
3.  Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.
§  3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) identyfikacja możliwych obszarów i form występowania oszustw i korupcji w Kasie;
2) przedstawianie Prezesowi Kasy dodatkowych propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w Kasie;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych Prezesa Kasy oraz wewnętrznych regulacji wskazanych przez Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych;
4) upowszechnianie świadomości w zakresie zagrożeń antykorupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
5) koordynowanie realizacji działań w ramach rządowego programu przeciwdziałania korupcji.
§  4.  Tryb pracy Zespołu określa Regulamin Pracy Zespołu, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5.  Z tytułu realizacji zadań Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  6.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Organizacyjno - Prawne Centrali Kasy.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 50 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych (Dz. Urz. KRUS poz. 54).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin pracy Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

§  1.  Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§  2. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu każdorazowo w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu;
2) wyznaczanie terminu i porządku posiedzenia;
3) powoływanie, w razie potrzeby, zespołów roboczych, określając ich skład;
4) rozpatrywanie ewentualnych wniosków o zmianę lub uzupełnienie zadań Zespołu;
5) monitorowanie realizacji zadań Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) zatwierdzanie protokołu z posiedzenia Zespołu.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania, o których mowa w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
1.  Członkowie Zespołu są obowiązani należycie wykonywać przypisane im zadania.
2.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Zespołu powinien poinformować o nieobecności Przewodniczącego Zespołu oraz wyznaczyć zastępstwo.
3.  Członek Zespołu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może nadesłać opinię w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Centrali Kasy.
2.  W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Centrala Kasy, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
3.  Zawiadomienia o terminie posiedzenia Zespołu, planowany porządek posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu, przekazywane są w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.
§  5. 
1.  Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu.
2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  Głosowania są jawne.
§  6.  Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, niebędące jego członkami, uczestniczą w pracach Zespołu bez prawa udziału w głosowaniu.
§  7. 
1.  Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
2.  Do protokołu załącza się listę osób obecnych na posiedzeniu.