Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) w związku z § 3 statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 10, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", powołuje się Zespół do realizacji działań antykorupcyjnych, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Kasy.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Biura Audytu;
2) członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Biura Kontroli,
b) Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji,
c) Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju,
d) Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy w Warszawie,
e) Kierownik Placówki Terenowej Kasy w Koninie,
3) Sekretarz Zespołu - Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu wskazany przez Dyrektora Biura Audytu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) identyfikacja możliwych obszarów i form występowania oszustw i korupcji w Kasie;
2) przedstawianie Prezesowi Kasy dodatkowych propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w Kasie;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych Prezesa Kasy oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych;
4) upowszechnianie świadomości w zakresie zagrożeń antykorupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  4.
1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu w razie potrzeby i nie rzadziej niż raz w roku;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie Prezesa Kasy o bieżącej działalności Zespołu nie rzadziej niż raz na rok.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. W celu wykonania zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze.
§  5.
1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń Zespołu protokoły sporządza Sekretarz Zespołu.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określi regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 2 nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu.
§  7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Audytu.
§  8. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są ze środków Centrali Kasy.
§  9. Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.