Powołanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu Wdrożeniowego podsystemów FARMER i KRUSnal.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2001 r.

PISMO OKÓLNE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu Wdrożeniowego podsystemów FARMER i KRUSnal.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§  1.
Celem wdrożenia w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy nadzorze autorskim, podsystemów FARMER i KRUSnal, powołuję Zespół Wdrożeniowy, w składzie:
1)Grzegorz Pietras-informatyk z OR KRUS

w Bydgoszczy,

2)Karol Kaczmarek-informatyk z OR KRUS

w Szczecinie,

3)Mariusz Bednarz-informatyk z OR KRUS

w Legnicy,

4)Marek Orszewski-informatyk z OR KRUS

w Grudziądzu,

5)Mariusz Potocki-informatyk z OR KRUS

w Olsztynie,

6)Andrzej Jesionek-Główny Specjalista

z Biura Ubezpieczeń C/KRUS,

7)Ewa Jaworska-Spicak-Główny Specjalista

z Biura Świadczeń C/KRUS.

§  2.
Do zadań ww. Zespołu należy:
1)
czynny udział w przygotowaniu danych w dotychczas eksploatowanych systemach KRUS-1 przy pomocy programów WPD i SW do konwersji ich do podsystemu KRUSnal,
2)
współpraca z autorami podsystemu KRUSnal w zakresie usuwania błędów wykrytych przez programy WPD i SW w czasie tzw. "czyszczenia baz danych",
3)
ścisłe współdziałanie z pracownikami merytorycznymi w placówkach terenowych KRUS w trakcie tzw. "czyszczenia baz danych" i w czasie wdrażania podsystemu KRUSnal oraz jego eksploatacji,
4)
ścisły nadzór przez poszczególnych członków Zespołu nad oddziałami regionalnymi wdrażającymi podsystemy FARMER i KRUSnal (terytorialnego podporządkowania poszczególnych oddziałów regionalnych pomiędzy osoby będące członkami Zespołu dokonują między sobą członkowie Zespołu i przedstawiają Centrali),
5)
przeprowadzanie szkoleń pracowników placówek terenowych, kwartał przed wdrożeniem ww. podsystemów, z zakresu używania i eksploatacji programów WPD i SW,
6)
udział w konwersji uprzednio przygotowanych danych w siedzibie UNIZETO Szczecin, pod nadzorem i przy pomocy autorów podsystemu KRUSnal.
§  3.
1.
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie podsystemów FARMER i KRUSnal w Oddziale Regionalnym i nadzorowanych Placówkach Terenowych jest Dyrektor Oddziału Regionalnego.
2.
Zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów Regionalnych oraz Dyrektorów Biur Centrali KRUS wskazanych w § 1, do umożliwienia osobom wchodzącym w skład Zespołu Wdrożeniowego wykonywania zadań wymienionych w § 2.
§  4.
Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.