Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2003.4.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu Wdrożeniowego podsystemów FARMER i KRUSnal

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn, zm.), zarządza się co następuje:
§  1.
1. Celem wdrożenia w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy nadzorze autorskim, podsystemów FARMER i KRUSnal, powołuję Zespół Wdrożeniowy, w składzie:
1)Grzegorz Pietras- informatyk z OR KRUS

w Bydgoszczy,

2)Karol Kaczmarek- informatyk z OR KRUS

w Szczecinie,

3)Mariusz Bednarz- informatyk z OR KRUS

w Legnicy,

4)Marek Orszewski- informatyk z OR KRUS

w Grudziądzu,

5)Mariusz Potocki- informatyk z OR KRUS

w Olsztynie,

6)Andrzej Jesionek- Główny Specjalista z Biura

Ubezpieczeń C/KRUS,

7)Ewa Jaworska Spičak- Główny Specjalista z Biura

Świadczeń C/KRUS.

2. Koordynatorem prac Zespołu jest Pan Lech Trawiński - Główny Specjalista ds. Informatyki w Biurze Organizacyjno-Prawnym C/KRUS.
§  2. Zadaniem Zespołu jest pomoc dyrektorom OR KRUS w sprawnym wdrażaniu podsystemów informatycznych KRUSnal i FARMER poprzez:
1) czynny udział w przygotowaniu danych w dotychczas eksploatowanych systemach KRUS-1 przy pomocy programów WPD i SW do konwersji ich do podsystemu KRUSnal,
2) współpraca z autorami podsystemu KRUSnal w zakresie usuwania błędów wykrytych przez programy WPD i SW w czasie tzw. "czyszczenia baz danych",
3) ścisłe współdziałanie z pracownikami merytorycznymi w placówkach terenowych KRUS w trakcie tzw, "czyszczenia baz danych" i w czasie wdrażania podsystemu KRUSnal oraz jego eksploatacji,
4) ścisły nadzór przez poszczególnych członków Zespołu nad oddziałami regionalnymi wdrażającymi podsystemy FARMER i KRUSnal (terytorialnego podporządkowania poszczególnych oddziałów regionalnych pomiędzy osoby będące członkami Zespołu dokonują między sobą członkowie Zespołu i przedstawiają Centrali),
5) przeprowadzanie szkoleń pracowników placówek terenowych, kwartał przed wdrożeniem ww. podsystemów, z zakresu używania i eksploatacji programów WPD i SW,
6) udział w konwersji uprzednio przygotowanych danych w siedzibie UNIZETO Szczecin, pod nadzorem i przy pomocy autorów podsystemu KRUSnal.
§  3.
1. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie podsystemów FARMER i KRUSnal w oddziale regionalnym i nadzorowanych placówkach terenowych jest dyrektor oddziału regionalnego.
2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów regionalnych oraz dyrektorów biur Centrali KRUS wskazanych w § 1, do umożliwienia osobom wchodzącym w skład Zespołu Wdrożeniowego wykonywania zadań wymienionych w § 2.
§  4.
1. Dyrektorzy OR KRUS ponoszą wszystkie koszty związane z wdrażaniem podsystemów informatycznych w podległych im OR i placówkach terenowych, a także z pracą Zespołu poprzez zawarcie stosownych umów zlecenia z poszczególnymi członkami wskazanymi przez koordynatora.
2. Zobowiązuję Dyrektora Biura Ekonomiczno-Finansowego Centrali KRUS do uwzględnienia tych kosztów w planach funduszu administracyjnego poszczególnych oddziałów regionalnych.
§  5. Wzór umowy zlecenia z poszczególnymi członkami Zespołu Wdrożeniowego oraz tryb kontraktowania i rozliczania prac wdrożeniowych podsystemu informatycznego KRUSnal wykonywanych w oddziałach regionalnych KRUS przez Zespół Wdrożeniowy stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

w sprawie trybu kontraktowania i rozliczania prac wdrożeniowych podsystemu informatycznego KRUSnal wykonywanych w oddziałach regionalnych KRUS przez Zespół Wdrożeniowy

1. Od dnia 1 stycznia 2003 r. prace wdrożeniowe realizowane przez Zespół Wdrożeniowy wykonywane są według poniższej procedury.

2. Koszty prac wdrożeniowych Zespołu Wdrożeniowego realizowanych w ramach umowy zlecenia pomiędzy oddziałem regionalnym a poszczególnymi członkami Zespołu Wdrożeniowego pokrywa oddział regionalny. Obowiązujący wzór umowy zlecenia w załączeniu.

3. Koszt wykonania prac wykonanych przez jednego członka Zespołu Wdrożeniowego, związanych z przygotowaniem oddziału regionalnego do wdrożenia, wynosi 4.000 zł brutto.

4. Biuro Ekonomiczno-Finansowe C/KRUS pokrywa koszty wymienione w pkt 2 i 3 poprzez zwiększenie wysokości funduszu administracyjnego.

5. Dyrektor oddziału regionalnego KRUS, po osiągnięciu stanu gotowości oddziału do przeprowadzenia pierwszej migracji baz danych uzgadnia w porozumieniu z Głównym Specjalistą ds. Informatyki C/KRUS, Koordynatorem prac Zespołu Wdrożeniowego, termin tej migracji.

6. Po ustaleniu terminu rozpoczęcia prac Zespołu Wdrożeniowego dyrektor OR zgłasza do C/KRUS zapotrzebowanie na powiększenie funduszu administracyjnego o kwotę wynikającą z kosztów umowy zlecenia dla członków Zespołu Wdrożeniowego.

7. W oddziałach regionalnych KRUS, w skład których wchodzi od 1 do 4 placówek terenowych, prace prowadzone są przez jednego członka Zespołu Wdrożeniowego. Natomiast w oddziałach z większą ilością placówek terenowych (łącznie powyżej 5 lokalizacji) prace wykonuje dwóch członków Zespołu Wdrożeniowego.

8. Formalną podstawą do rozpoczęcia prac przez Zespół Wdrożeniowy jest podpisanie kompletu umów według zasad określonych w załącznikach.
9. Podstawą do rozliczenia umowy jest wykonanie wszystkich prac zgodnie z zakresem wskazanym w umowie potwierdzone protokołem wykonania prac podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela oddziału regionalnego.
10. Rachunek do umowy może być wystawiony jedynie w oparciu o protokół wykonania prac.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

UMOWA ZLECENIA

Zawarta w dniu ..................... w .......................

pomiędzy:

Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul.

........................... zwanym dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w ....................

2. Głównego Księgowego Oddziału Regionalnego KRUS w ..........

a

Panem ....................., zamieszkałym w ..................

ul. ................, zwanym dalej "Zleceniobiorcą"

o treści następującej:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace związane z przygotowaniem do wdrożenia i wdrożeniem podsystemu KRUSnal.

§ 2

Do zadań Zleceniobiorcy należy:

1. Współpraca z autorami podsystemu KRUSnal w zakresie konsultacji i pomocy merytorycznej w trakcie wdrażania systemu w Oddziale Zleceniodawcy oraz zgłaszanie napotkanych problemów do autorów podsystemu w celu usprawnienia całego procesu.

2. Pomoc merytoryczna w formie konsultacji dla pracowników Oddziału Zleceniodawcy w okresie przygotowywania baz danych do konwersji w zakresie porządkowania tych baz i usuwania błędów.

3. Ścisły nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracami wykonywanymi przez Oddział Zleceniodawcy w trakcie wdrożenia podsystemu KRUSnal.

4. Udzielanie informacji pracownikom Zleceniodawcy przygotowujących wdrożenia w zakresie zasad obsługi programów WPD i SW.

5. Wykonanie wstępnej migracji danych Oddziału Zleceniodawcy w macierzystym OR Zleceniobiorcy.

6. Wykonanie kontroli spójności danych wdrażanego oddziału w macierzystym OR Zleceniobiorcy.

7. Przekazywanie raportu do Oddziału Zleceniodawcy o błędach zidentyfikowanych po migracji i kontroli spójności.

8. Pomoc pracownikom Oddziału Zleceniodawcy w interpretacji błędów po konwersji, migracji i kontroli spójności.

9. Pomoc pracownikom Oddziału Zleceniodawcy i ich szkolenie w zakresie instalowania serwerów win2000 na potrzeby KRUSnala.

10. Szkolenie informatyków zatrudnionych w Oddziale Zleceniodawcy w zakresie konfigurowania serwera win2000.

11. Pomoc dla Zespołu Zleceniodawcy w zakresie instalacji serwerów NetWare na potrzeby pracy równoległej.

12. Pomoc w ustawianiu adresów IP i weryfikacja poprawności komunikacji stacji roboczych z serwerem win2000.

13. Pomoc i szkolenie w zakresie konfiguracji stacji roboczej pod potrzeby podsystemu KRUSnal.

14. Instalacja i konfiguracja kilku (2+4) serwerów niezbędnych do wykonania konwersji, migracji i kontroli spójności w siedzibie Oddziału Zleceniodawcy prowadzącego wdrożenie.

15. Wykonanie w siedzibie Zleceniodawcy konwersji danych w systemie WPD i SW. Warunki niezbędne do wykonania konwersji, których spełnienie należy do zespołu Zleceniodawcy są następujące:

A - w WPD wszystkie raporty są zerowe,

B - osoby w SW pokojarzone.

16. Wykonanie w siedzibie Zleceniodawcy próbnej migracji baz i przedstawienie błędów do poprawy.

17. Generacja błędów z kontroli spójności w podsystemie KRUSnal i przedstawienie błędów do poprawy pracownikom Oddziału Zleceniodawcy.

18. Pomoc i szkolenie przedstawicieli Zleceniodawcy w siedzibie Zleceniodawcy w zakresie konfigurowania stacji roboczych, serwerów win2000 i serwerów NetWare w sieci komputerowej w siedzibie Oddziału i podległych PT.

19. Udział w konwersji ostatecznej baz danych Zleceniodawcy w siedzibie UNIZETO w Szczecinie.

20. Pomoc telefoniczna zespołom Zleceniodawcy w trakcie eksploatacji podsystemu KRUSnal dotycząca konfiguracji ustawień środowiska niezbędnego do prawidłowej pracy z podsystemem KRUSnal.

§ 3

Usuwanie błędów oraz naprawa baz danych, o których mowa w § 2 w punktach 7 i 8 oraz 16 i 17 należy do pracowników Oddziału Zleceniodawcy biorących udział we wdrożeniu podsystemu KRUSnal.

§ 4

Każdorazowo wykonanie prac przez Zleceniobiorcę zarówno w siedzibie macierzystego OR jak i siedzibie Zleceniodawcy będzie potwierdzone protokołem wykonania prac podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.

§ 5

1. Za wykonaną pracę Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w

wysokości ............ (słownie: .........................)

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku

wystawionego przez Zleceniobiorcę w terminie do 7 dni od

daty rachunku na konto Zleceniobiorcy .....................

3. Podstawą wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę są

zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela

Zleceniodawcy protokoły wykonania prac, o których mowa w §

4.

4. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od

osób fizycznych.

§ 6

1. Zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu

emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu

zawarcia niniejszej umowy w myśl ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

2. Zleceniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu

emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu

zawarcia niniejszej umowy w myśl ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) .....................

...........................................................

Uzasadnić dlaczego

3. Zleceniobiorca składa wniosek o dobrowolne objęcie

ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym z tytułu

zawarcia niniejszej umowy w myśl ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

§ 7

Prace, o których mowa w § 1 i § 2 będą wykonane w terminie

od ..................... do .......................

§ 8

Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie ani przelewać na rzecz osób trzecich praw do przypadającej mu należności.

§ 9

W razie zwłoki w wykonaniu pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy Zleceniodawca może:

1. odstąpić od umowy i żądać odszkodowania w wysokości 10% wartości nie wykonanej pracy

albo

2. udzielić dodatkowego terminu na wykonanie pracy i żądać kary w wysokości 0,1% wartości pracy za każdy dzień zwłoki (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

3. w przypadku gdyby kary umowne nie pokrywały całkowicie strat spowodowanych zwłoką Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 10

Wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zobowiązania, poza kosztami delegacji służbowych obciążają w całości Zleceniobiorcę.

§ 11

Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z niniejszej umowy, powołane będą w I instancji sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca i dwa Zleceniodawca.

....................... ......................

podpis Zleceniobiorcy podpis Zleceniodawcy